Забравена парола?
Начало на реферати

Развитие на речта


Мутафов определя втората година за време, в което възниква речта на децата с умствена изостаналост в 42.9 % от тях.

Авторите са единодушни в твърденията си, че невропсихическите нарушения задържат правилното и своевременно усвояване на речта, като разликите от нормата проличават още в кърмаческа възраст и се наслояват през ранното детство-. С прехода към предучилищна възраст, речта все още не е усвоена, като не се отчита и готовност за усвояването й предпоставките за речево развитие не са на необходимото за речева дейност равнище.

За повечето умствено изостанали деца развитието на речта започва в предучилищна твъзраст с появата на първите думи на три години и на първите франи на 5 6 години. След появата им се отбелязват нарушения на граматическия строй и свързаната реч, упорити грешки при съгласуване на числителни и съществителни имена, фонетическо и граматическо преиначаване на фразовата реч. Речниковият запас в пасивната си форма значително превишава активната, т.е. съотношението активен-пасивен речник се различава съществено от това, на нормалните деца.

Речевото развитие в предучилищна възраст се реализира в различните видове дейност, достъпна за умствено изостаналите деца: игрова, изобразителна, конструктивна, трудова; системно и в комплекс. Системната работа се заключава предимно в разбиране на речта, упражнения в изпълнение на достъпни инструкции, обогатяване на речниковия фонд, овладяване на фразата. Освен във всички видове дейност, се осъщгествява и в хода на специални занятия (при необходимост и допълнителни, индивидуални логопедични занимания) в предучилищното заведение.

В границите на умствена недостатъчност, фразовата реч се формира при системни и целенасочени занятия, като ангажира възрастта между четири и шест години. Анализът на наблюдаваните от Т. Г. Кузнецова (1995) умствено изостанали деца в различни ситуации, показва че фразовата им реч има значително отклонение от нормата появява се по-късно и не достига пълноценно развитие даже в училищна възраст.

На проблемите на мисленето и речта са посветили разработките си много западни автори. Те са категорични, че по-важните и значими своеобразия на мисленето на децата с умствена изостаналост са конкретният му характер, непоследователността му, неговата понижена регулираща функция и критичност.

Основният недостатък конкретиката на мисленето се проявява и в речта и е изразен в ниско равнище на обобщаване, ситуативност и превалиране на нагледно образното мислене. Затрудненията при абстрахиране, обобщаване и разкриване на причинно-следствени връзки предопределят своеобразните грешки в хода на обучение. Непоследователността на мисловния процес е особено манифестна в речевата дейност, в отвлекаемостта от задачата при странични дразнители и

Развитие на речта facebook image
Публикувано от: TANYA YOSIFOVA

Подобни материалиРазвитие на речта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.