Забравена парола?
Начало на реферати

Разширени лекции по Финанси на фирмата


1.Управление на финансите на предприятието


Финансовото управление на финансовите потоци насочено към ефективното изполвзване на капитала на предприятието за постигането на конкретни цели.

1ва цел постигането на конкретно предимство. 2ра съкращаване на разходите. 3та повишаване пазарната стойност на предприятието.

Управление на финансите. Реализира се в рамките на финансов механизъм. Финансовия механизъм на управление на финансовите отношения с помоща на фин инструменти и фин методи. Като конкретен начин на функциониране на фин механизъм се състои от две подсистеми управляваща и управлявана. Управляваща елементи управляваните субекти управление по принципа собственици и мениджъри. Наличието на асиметрична информация. Управлявана -. Обектите на управление. В елементите се включват фин отношения, източници на фин ресурси, самите фин ресурси, паричния оборот на предприятието. Финансови отношения следствие на конкретните финансови операции на предприятията т.е.на състоянията на стопанско производствената им дейност, тя определя и състоянието на финансите. Научно обоснованото управление е главен фактор, който определя успешната или печелившата дейност на предприятието. Имат парично изражение - комплекс от плащания и постъпления на парични средства в процеса на взаимоотношение на стоп субект на фирмата с различни други субекти държавата, кредитните институции, инвестиционните дружествени фондове, застрахователните компании, фондовите борси както и др предпр които са бизнес партньори. В рамките на фин метод и в системата на фин управление се използват в практиката т.нар.фин показатели. Фин показатели се прилагат при анализа, планирането и управлението на фин на предпр. Системата на фин показатели включва различни фин коефициенти коефициентите за рентабилност, за ликвидност, за платежоспособност, за структура, за задлъжнялост и др. На базата на определени показатели се установяват норми и нормативи за поведението на всяко предприятие. Фин методи са: фин анализ, фин отчет, методите планиране и прогнозиране, застраховане, метода на стимулирането, фин инструменти. Системата на управление на фин се нуждае и от правно осигуряване закодателните и нормативните актове, заповеди, инструкции, методически указания, които са основата на държ регулиране на различните аспекти на фин дейност на предприятието. Формира се национален вътрешен продукт. Важен елемент във фин управление е информационното осигуряване на фин дейност. Показатели:1во - източници на информация от външната среда всички фактори на даденото предпр които оказват влияние на т.нар.стратегическо планиране и управлението на фин на конкретно предприятие - основния лихвен процент от централната банка, инфлация, парично кредитната и данъчна политика, състояние на доходите на населението. 2ро данните и информацията за конюктурата на фин пазари предоставят важна информация на предприятието за формиране на диференциран портфейл от фин инструменти акциите и облигациите. 3то показатели които характеризира отрасловата принадлежност на конкретно предприятие. информацията е следната стойност или обменност на активите, реализирани стоки, продукти и услуги в рамките на даден отрасъл в определен период от време, движение на цените, получени приходи, данъчни ставки, използвания капитал и др. Тази информация е необходима за фин планиране на текущата дейност и приемане на оперативни фин решения. 4то информация от вътрешната система на предпр е вътрешни източници на информация фин мениджъри си набавят от счет отчети. Те характеризират фин състояние и фин резултата за конкретен период от време.

Разширени лекции по Финанси на фирмата facebook image
Публикувано от: Димчо Стоянов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.