Начало на реферати

РАЗРАБОТВАНЕ ПРОГРАМА НА МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ


РАЗРАБОТВАНЕ ПРОГРАМА НА МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ

Въпрос 1: Задание за маркетингово проучване

Маркетинговите проучвания са дейност, която обикновено се реализира от специализирани звена: социологически агенции, профилирани за поръчкови проучвания на населението; маркетингови, политологически, социологически и пр. или пък от профилирани отдели на големи фирми или организации. За всяко конкретно маркетингово проучване се формира изследователски екип, задачата на който е да разработи програмата на изследването. Тази дейност започва с уточняване заданието за проучването. Първоначално заданието се дава от поръчителя на изследването. Обикновено това е фирма, организация или група лица, заинтересовани от получаването на определена информация и поради това готови да финансират провеждането на дадено изследване. Ако тези хора не са специалисти по маркетингови проучвания, често пъти първоначалното задание е твърде общо и неясно формулирано. Задачата на специализирания изследователски екип е да уточни и изясни заданието и да го формулира окончателно. Това се прави в диалог с поръчителя (поръчителите). В заданието следва да се уточни:

а) Темата и целта на проучването; б) Подцелите или конкретизираните задачи (съдържателния обхват) на проучването; в) Териториалният и времеви обхват г) Срокът за реализиране на проучването; д) Финансовия план (бюджета на проучването) За да се разработи окончателният вариант на заданието на проучването, се извършва предварително (разузнавателно) изследване, което следва да ориентира изследователите относно: провеждани ли са други подобни проучвания; къде; кога; има ли достъп до тази информация; при какви условия може да бъде използвана; доколко е достоверна и представителна; каква част от задачите на конкретното проучване покрива и пр. Проверяват се публикации на Националния статистически институт и специализирани издания. Прави се обзор на наличната информация, свързана с темата на конкретното проучване.

Въпрос 2: Операционализация

Може да се приеме, че програмата на маркетинговото проучване има три части (9):

а) Постановъчен модел или задание на проучването; б) Понятиен модел, свързан с операционализацията на понятията; в) Индикаторен модел, свързан с емпиризацията на понятията Операционализацията е двустранен процес. От една страна, тя следва да конкретизира и ограничи целта и подцелите на изследването. Отделните маркетингови проучвания не могат да обхванат всички аспекти на маркетинговата система. Характерно за тях е, че те обикновено фиксират определен конкретен проблем, преодоляването на който предполага изясняване на конкретни аспекти на маркетинговата ситуация. Най-често това са аспекти, за изясняването на които няма достатъчно информация от други източници. Процесът на операционализацията предполага две равнища (нива) на третиране

РАЗРАБОТВАНЕ ПРОГРАМА НА МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ facebook image
Публикувано от: НИКОЛА ГОЧКОВ

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.