Забравена парола?
Начало на реферати

Разработване на комуникационна програма


Разработване на комуникационна програма

Филип Котлър раз-глежда осем основ-ни стъпки, които е необходимо да се извървят, за да се разработи една цялостна програма за комуникация и промоция. Това са последователни ета-пи на разработката, свързани в голяма степен с последова-телните задачи, ко-ито стоят пред мар-кетинговия кому-никатор.

Определяне на целева аудитория

Целевата аудитория се състои от потенц-иалните купувачи на продуктите на компанията, текущ-ите потребители, хората, които взем-ат решения. Изясня-ването на целевата аудитория в голяма степен ще повлияе върху всяка една от следващите стъпки на комуникатора при изработването на цялостната прог-рама.

Определяне на комуникационните цели

Очевидно, че край-ната цел на всяка една програма е по-купка и удовлетвор-ение. За да се дости-гне тя обаче, следва да се осъществят п-ромоционни мероп-риятия, свързани с познаване на проц-еса на вземане на решение от потреб-ителя. Те се отнасят до шестте състоян-ия на готовност за покупка от страна на потребителя: ос-ведоменост, познав-ане, харесване, пре-дпочитане, убежде-ние и покупка.

Създаване на посланието

Ефектите, които посланието трябва да предизвика, са вградени в абреви-атурата на известн-ия модел на Стронг AIDA-model. Посланието трябва да привлича внима-нието, да задържа интереса, да събуж-да желание и да пр-едизвиква действие.

Създаването на посланието озн-ачава да се решат четири проблема: съдържание, структ-ура, форма и източ-ник на посланието.

Избор на комуник-ационни канали

За да бъде успешна комуникационната програма, трябва да се разработят ефективни канали за пренасяне на посланието. Те биват два вида - лични и нелични.

Личните комуникационни канали включват две или повече лица, общуващи директно помежду си. Каналите за лична комуникация са ефективни, защото предоставят на участниците възможност за лично послание и за установяване на обратна връзка.

Неличните комуникационни канали пренасят съобщенията без персонален контакт или взаимодействие и в условията на отсъстваща обратна връзка.

Определяне на общ промоционен бюджет

Един от най-трудните за решаване маркетингови проблеми е да се определи размерът на необходимите разходи за стимулиране. Ще разгледаме трите най-разпространени метода, използвани за определяне на промоционния бюджет.

- Метод на наличните средства. Целта на този широко разпространен метод е да се определи сумата на средствата за промоция от гледна точка на това, което фирмата може да си позволи.

- Метод на процент от продажбите. Много фирми определят процент от текущите продажби или от продажната цена за формиране на промоционния си бюджет.

- Метод на конкурентния паритет. Маркетолозите, които следват този подход, се опитват да изравнят разходите си за реклама с тези на конкурентите в абсолютен обем, като относителен пазарен дял или да отделят същия процент от продажбите за реклама, какъвто са отделили другите.

Определяне на промоционния микс

Следващата задача е да се разпредели общият промоционен бюджет между петте промоционни инструмента реклама, насърчаване на продажбите, директен маркетинг, връзки с обществеността и персонални продажби.

Съществуват редица фактори, с които следва да се съобразяват маркетолозите при разработването на промоционния микс. Един важен фактор е видът на продуктовия пазар. На индустриалните пазари, подредени по значение промоционните техники

Разработване на комуникационна програма facebook image
Публикувано от: Велина Миленова

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.