Забравена парола?
Начало на реферати

Работна заплата-същност, форми и системи за заплащане на труда


Работна заплата-същност, форми и системи за заплащане на труда


Основен елемент на трудовото възнаграждение е работната заплата. Работната заплата се определя като възнаграждение или изработка, установени в съответствие със споразумение или националното законодателство, което по силата на писмен или устен договор за наемане, работодателят изплаща на работниците и служителите за труда, който или е положен, или трябва да бъде положен, или за услугите, които или са оказани, или трябва да бъдат оказани. Като част от БВП, който работниците и служителите получават за положения от тях труд, работната заплата има три функции: възпроизводствена, измерително-разпределителна и мотивационна.

РЗ се изплаща в парична форма.Съгласно КТ, у нас само някои допълнителни възнаграждения могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Правителството, колективен трудов договор или индивидуалния трудов договор на лицето. Това обуславя определянето на РЗ в две относително самостоятелни, но взаимосвързани форми: номинална и реална работна заплата.

Номиналната РЗ е парична сума, която работникът или служителят получава за положения от него труд. Съгласно местната валута на страната, в която се реализира трудовото правоотношение.

Реалната РЗ се изразява с определеното количество стоки и услуги, които могат да се закупят с номиналната РЗ. В условията на стопанска стабилност лесно може да се констатира пропорционалната връзка между номиналната и реалната РЗ. Реалната РЗ, обаче, зависи освен от равнището на номиналната РЗ и от такива фактори като: инфлацията, цените на стоките и услугите, равнището на подоходните данъци, задължителните соц. осигуровки, държавни такси, задължителни застраховки и др.

Основните елементи на РЗ съгласно нашето трудово законодателство са:основна заплата; доплащане над основната РЗ; добавка към заплатата за компенсиране на инфлацията; допълнителни доплащания според КТ; РЗ при особени случаи; платен домашен отпуск.

При определяне на номиналната РЗ задължително се вземат предвид: екзестенц-минимума; жизненият минимум; социалният минимум; издръжката на живота и границата на бедността.

За определяне на работните заплати в организациите се прилагат регламентираните в КТ системи за заплащане. Според чл.247 размерът на РЗ се определя според времетраенето (повременна система) или според изработеното (сделна система).

Системите за заплащане са механизъм, чрез който се определят индивидуалните РЗ на работниците и служителите според положения труд.Те са единство от принципи, правила, показатели, стандарти, изисквания, методи, средства и процедури за оценяване на положения труд и определяне на съответстващата му РЗ.Следователно всяка система има два механизма: оценъчен и стимулационен. Оценъчния механизъм включва критерии и показатели за измерване и оценка на резултатите на труда. Стимулационният механизъм служи за определяне на размера на РЗ, в зависимост от действително постигнатите резултати.

-Повременна система на заплащане. При нея РЗ се определя в зависимост от отработеното време, а конкретният и размер се изчислява като произведение на дневната (часова) ставка и броя на отработените дни (часове):

Тази система се свежда до точно отчитане на отработеното време.Прилага се там където е невъзможно да се даде количествен израз на резултатите от труда. По тази система се заплаща и труда на ръководните кадри и специалистите, на заетите в сферата на услугите, образованието и др. при които трудно може да се определи вложеното количество труд или извършената работа.Основна слабост на повременното

Работна заплата-същност, форми и системи за заплащане на труда facebook image
Публикувано от: Йорданка Георгиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.