Забравена парола?
Начало на реферати

РАБОТНА ЗАПЛАТА


РАБОТНА ЗАПЛАТА

Работната заплата е структуроопределящ елемент на цената на труда. Но тя е и самостоятелна икономическа категория, която се определя и от фактори, действащи извън пазара. В работната заплата фокусират социално-икономическите, политическите, правни и други процеси протичащи в обществото.

От позиции на неокласическата теория тя е факторен доход, който собственикът на работна сила получава срещу услугата, която той прави на работодателя с предоставянето на своя труд. Работната заплата се дефинира като възнаграждение, установено в съответствие със споразумение или с националното законодателство, което по силата на устен или писмен договор за наемане работодателят изплаща на работниците и служителите за положен труд или извършена от тях работа или услуга.

На макроравнище работната заплата представлява част от Брутния вътрешен продукт, която работниците и служителите получават в съответствие с положения от тях труд.

Номиналната работна заплата представлява паричният размер на заплащането за положение труд. Тя измерва трудовото участие, но не дава точна представа за икономическото благосъстояние на хората. Такава представа ни дава реалната заплата.

При номиналната работна заплата разграничаваме две разновидности: брутна и нетна.

Брутната работна заплата е основната заплата плюс всички допълнителни възнаграждения към нея.Това е общата парична сума, която се начислява на работника за определено време и отразява във ведомостта за заплати.

Нетната работна заплата е паричната сума, която се изплаща на работника. Тя представлява разликата между брутната работна заплата и направените удръжки за данъци, осигурителни вноски и други върху нея в съответствие със законодателните норми.

Реалната работна заплата показва онова количество стоки и услуги, които в действителност могат да се закупят с получената номинална заплата. Тя отразява покупателната способност на равнището на номиналното заплащане.Реалната работна заплата зависи от:

 Размера на номиналната работна заплата. Зависимостта е правопропорционална - колкото по-голям е размера на номиналната, толкова при равни други условия по-висока ще бъде реалната работна заплата;

 Равнището и динамиката на цените на потребителските стоки и услуги. Зависимостта е обратнопропорционална - колкото по-високи са потребителските цени, толкова по-ниска в определен момент ще бъде реалната работна заплата.

Същността на работната заплата се проявява чрез нейните функции. Работната заплата изпълнява няколко основни функции: възпроизводствена, мотивираща, измерително-разпределителна и стабилизираща.

Възпроизводствената функция на работната заплата е свързана с ролята й на основен източник на доход, който да осигури на работника обем от материални блага и услуги, достатъчни за разширеното възпроизводство на работната сила, на физическите и интелектуалните способности за труд. Възнаграждението, което работникът получава за положения от него труд трябва да гарантира обичайния начин на живот, според схващанията за това на времето и в страната.

Работната заплата разглеждана по такъв начин, т.е. от икономически позиции следва да отговаря на положения от работника труд, на професионалните му и квалификационни качества и съответства на възнаграждението в сключения между него и работодателя трудов договор.

Очевидно, за да изпълнява възпроизводствената си функция, работната заплата трябва да:

Мотивираща функция. Работната заплата е най-важният фактор за въздействие върху наетите лица да влагат по-качествен и продуктивен труд за ефективното функциониране на фирмата. Колкото по

РАБОТНА ЗАПЛАТА facebook image
Публикувано от: Михаела Славова

Подобни материалиРАБОТНА ЗАПЛАТА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.