Начало на реферати

Психична функция и психичното развитие на човека


6. Психична функция и психичното развитие на човека.Понятието психична функция е познато още от времето на немския психо-физиолог Вилхелм Вундт, в своите анализи той разглежда психичната функция като основа на културното развитие на човека. Но той не обръща внимание на разслояването на това културно развитие. Друг немски психолог Карл Юнг преодолява абстрактния анализ на Вундт като обвързва психичната функция с особено културно етническо образование наречено от него архетип. Според него хората формират психичните си функции в зависимост от онези расови и национални измерения на социалните групи от които произлизат. За това според Юнг архитипът проектира и детерминира абсолютно човешкото психично развитие и в частност неговите психични функции.

Коренно различен подход към психичната функция се появява в теорията на Вичоски за културно историческото психично развитие на човека. Съгласно тази теория психичното развитие на човека е определено в продуктите на обществено историческата дейност на обществото и от възможностите на индивида да ги овладява посредством езика и социалното общуване. На тази основа в човешкия индивид се развиват и изграждат психични функции. По такъв начин Вичотски преодолява абстрактната схема на Вундт за психичната функция, а заедно с това и генетичната обреченост на психичното развитие на човека от архетип на Карл Юнг. Формирането на психичните функции на човека е ограничено в условията на културно- историческото развитие при най благоприятните за него условия на социални взаимодействия за овладяване на продуктите на науката, на културата на техниката, на изкуството.

Според теорията на Вичотски психичното развитие на човека включва два вида психични функции:

  • елементарни и висши.

Елементарните психични функции са в основата си генетично зададени като възможност, за това са общи за хората и висшите животни.

Зрението е една елементарна психична функция, която анатомично и физиологически е еднакво осигурена както на човека така и на висшите животни. Тя се развива, достига степен на съвършенство и за безпогрешно ориентиране на индивида в заобикалящата го природна действителност. Психичното развитие на човека е свързано най- напред с елементарните психични функции. Всъщност те се развиват, те се разширяват, те се усъвършенстват, това се отнася както за зрителните, така за слуховите, обонятелните, тактилните, вкусовите и двигателните психични функции. У някой висши животни те се развиват много по рано и с много висока степен на съвършенство, докато човека те отнемат много повече време. Особеното на елементарната психична функция е в това, че те се развиват в условията на езиковото общуване на индивида с възрастните и посредством социално или обществено взаимодействие между тях. Тези две обстоятелства внасят качествени промени в елементарните психични функции на човека те придобиват поетапно социален облик зрението, слух, усещания и т.н. (човека и животните виждат еднакво но човека вижда и социалната същност на нещата). За това развитието на елементарните психични функции на човека като вече социализирани, създават благоприятни условия за овладяване на обществено историческия опит, за ориентиране в света на продуктите на човешката дейност.

Присъщото на човека психично развитие е културно историческия процес и за това заедно с елементарните психични функции включва и изграждането на съвършено нови психични образования, които Вичотски нарича висши психични функции. Те се

Психична функция и психичното развитие на човека facebook image
Публикувано от: НИКОЛИНА ИВАНОВА

Подобни материалиПсихична функция и психичното развитие на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.