Начало на реферати

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи


Професионалният жаргон например възниква, когато в ограничен колектив общоупотребима лексема получи ново значение чрез метафорично назоваване, като бива отнесена към нов, точно определен денотат. Това отнасяне се осъществява обаче чрез асоциация, въплътена в изказа. Следователно раждането на професионалните жаргонизми е процес на образна или експресивна номинация. Тя може да бъде осъществена на различни нива - на чисто семантично - забива, увисва, паяк (‘мощна програма за издирване на информация в Интернет чрез комбинираното действие на няколко търсещи машини’, метатърсачка, търсеща система); на структурно-граматическо или словообразувателно равнище - геймка, игрица, гъвче (‘дискета’, название пародиращо архаизирания термин гъвкав магнитен диск; може да има и фоностилистично изменение - ПеЦе-то вм. PC-то [писито], емайл вм. имейл. Постепенно професионалните жаргонизми се придвижват към по-широка употреба, която неутрализира заложената образност или експресия. Пътят на някои от тях завършва като общоупотребими разговорни наименования за дадена професионална област: записвачка, търсачка, пиратка (‘нелегално копирана компютърна игра’); подкарвам програма/игра или играта/програмата тръгва (‘започва да действа ‘, ‘работи‘); компютрите не се чуват/ не се виждат (‘не са в състояние да осъществяват обмен на данни, макар да е осигурена физическа връзка помежду им чрез мрежа’) и пр. Шансът да се закотвят в тази позиция зависи от това дали имат семантични аналози другаде из полето. Ако имат, посоката на развитие е към максимално отдалечаване на синонимите по разположение, като израз на функционалностилистичната им специализация. Това означава да съществуват повече думи с еднакъв денотат, но подходящи за различни публики и практики.

 

2. Отчитане на стратификационно-стилистичния статус на лексикалните единици

Измерването по стилистичната скала става като регистърът на дискурса, в който е употребена лексикалната единица, се съотнася с йерархията на регистрите, съществуваща като норма у най-образованите говорещи български език - а-формация. (вж. Виденов 1990) Съществува риск от известна субективност, но не е възможно да се въведе абсолютна измерителна единица на качество. Поради непрекъснатия характер на езика и безкрайното разнообразие от възможни дискурси, между две отчетени на стилистичната скала стойности, обикновено може да се намери и трето. Точността зависи от това да бъде определено за кои дискурси лексикалната единица е типична и да бъде оценена като органичен компонент от дискурса, в който единното действие на елементите създава впечатлението за стилистичната тоналност на цялото. При всички случаи сигурни селективни нива се явяват функционалните стилове, групирани според основните противопоставяния: официална/неофициална обстановка; номинативна/експресивна функция; писмена/ устна реч. Към тях трябва да се прибави и разграничението специализирана/неспециализирана аудитория, с което говорещите от КБГ редовно съобразяват избора на езиков вариант. Така се очертават основните структурни нива на полето по стилистичната скала, около които гравитират лексемите:

  • равнище на научния стил на СБКЕ, отбелязано на фиг.1 с Т (предимно писмена публична реч в официална обстановка - менюта и ръководства на програмни продукти, образователна литература);

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи facebook image
Публикувано от: Светослав Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.