Начало на реферати

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи


Появата на образен, експресивен или емоционален отенък в значението, дължащ се било на семантичен пренос, било на участие на стилистично маркиран словообразувателен елемент в структурата на думата, може да придвижи лексемата от междинното поле към професионалните жаргонизми. Това е съпроводено с ограничаване на употребата й в някои ситуации в разговорната реч, особено ако съществува друг вариант, притежаващ изброените характеристики в по-ниска степен: Между вариантите печка и записвачка (синоними на термина записващо устройство) първото се схваща като жаргонизъм, а второто като по-неутрален професионализъм, поради прякото, а не метафорично назоваване, по-широката употреба и самият факт на противопоставянето.

Термини се явяват тези единици, които се отличават с неутралност спрямо комунникативната ситуация и спрямо лицата, които участват в нея, т.е. те са универсално употребими във всички стилове, но с твърде различна честота. Нееднозначната им или конотирана употреба веднага ги придвижва надолу по скалата на стилистичната маркираност, като ги изважда от статуса им на термини.

В хоризонталната плоскост на полето се развива друго динамично противопоставяне - ограничена / широка употреба на лексикалните единици и модели. Измерването в хоризонталната равнина включва координати по две оси - социална и териториална, но те винаги се реализират съвместно в една комплексна стойност, която показва обществените среди, които използват изследваната дума. Всъщност този признак не се развива линейно, а като разширяваща се окръжност около вертикалната ос у. Ето защо по-точно е да определим опозицията ограничена/ широка употреба като градация от центъра 0 към уголемяваща се периферия на окръжност с координати по х и z. Езиковите единици се разполагат в полето в зависимост от социалната сфера на тяхното функциониране и разпространеността си по територията, на която се говори българският език. Употребяваните в по-тясна общност, или дори в отделен колектив лексеми, са концентрирани в средата. Колкото повече хора ги използват, толкова повече се разширява поясът около първоначалното ядро на разглеждания говор.

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи facebook image
Публикувано от: Светослав Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.