Начало на реферати

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи


Спираме внимание предимно върху езиковия репертоар на съвременните субкултурни общности, който израства на основата на професионалния език, свързан с компютърните технологии. Причината да се насочим към тази област от полето е, че тя е една от най-продуктивните и отразява процеси, които протичат в ежедневната комуникация на съвременните млади хора. Изследвали сме речевото поведение на две основни компютърно базирани групи - геймъри и чатъри.

Интересът ни е насочен към компютърните жаргони и към общия сленгов пояс2, който се формира от пресичането им вътре в полето на професионалния език, тъй като те са белязани от социалните признаци на носителите си. За разлика от тях, компютърната терминология е речник на науката и до голяма степен е неутрална към комуникативната ситуация и отношенията между говорещите лица. Носители на компютърния жаргон са едновременно най-младите поколения българи и най-престижните като професионален и образователен статус. Следователно те задават модели на комуникативно поведение, което в предстоящите години до голяма степен ще оказва влияние върху останалите хора. Това е езикът на информационното поколение и той неминуемо ще се отрази по някакъв начин на бъдещето на българския език. Опитваме се да разберем как.

TPSJ - професиолект на КТ
Въз основа на честотата на употреба вариантите се групират и разпределят на следните равнища в системата на езика:
T - научен стил на на СБКЕ
P - научнопопулярен стил
S - разговорна реч
J - разговорна реч с експресивна функция (жаргон)
G - социолект на геймърите
C - социолект на чатърите
Sl - компютърен сленг

Фиг. 1

ПРОСТРАНСТВЕН ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ на ПРОФЕСИОНАЛНО-СОЦИАЛНОТО ПОЛЕ на КБГ

 


С оглед съвременната ситуация професионалният език е разглеждан като поле на специална лексика. (вж. Фиг. 1) Излизаме от твърдението на Виденов, че професиолектите се състоят от два типа лексика - специална терминология и професионален жаргон. (Виденов 2000: 169) Диференциалният признак, който формира структурата на полето по вертикалната ос у, е стилистична неутралност/ стилистична маркираност на думата. В полюсите се разполагат: в горния край терминологията - на равнището на книжовния език и конструкциите на научния стил, а в долния - професионалният жаргон, като характерен за тази разговорна реч, която не само назовава, но включва и специфичното отношение на членовете на разглежданата социална група, изразено към назовавания обект. В пространството помежду им съществува междинна област, където попадат лексеми, които "не се отличават с ярък конотативен елемент, но имат някакъв белег, който ги отнася към сферата на разговорността като алтернативни функционални варианти на терминологичните названия". Най-често това са кратки думи, формирани по словообразувателни модели, типични за ежедневното общуване, за разлика от широко разпространените синаптични съчетания, характерни за терминологията на научния стил. Градирани са от неутралност към маркираност според тяхната образност, експресивност, емоционалност, нетрадиционност на структурния или графичния облик. Подобно на термините, лексемите и словосъчетанията от междинната област (професионализми) имат еднозначен референт от дадена професионална област. Армянов (Армянов 1989: 27, 58) също забелязва съществуването на такива лексикални единици, които са специализирани и неутрални названия, но не са термини.

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи facebook image
Публикувано от: Светослав Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.