Начало на реферати

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи


 

4. Посока на развитие на речника

Навлизането на много млади хора, които непрофесионално се занимават и забавляват, използвайки машината като инструмент и връзка помежду си, категорично променя същността на компютърния професиолект. В него се зараждат субкултурни пластове и усилено се твори жаргон, отразяващ професионалната и социалногрупова природа на новите "компютърджии". Така в периферията на професиолектното поле се раждат социални компютърно базирани речеви общности, чиито окръжности в началото се подхранват от професионалната лексика. Водейки специфичен начин на социално взаимодействие и комуникация, тези групи постепенно създават и такива пластове в своя език, които излизат извън рамките на професиолектното поле и отразяват други техни социални характеристики. Така в пресечната област, където полето на компютърния професиолект се застъпва с множеството от социолектите на компютърните субкултури, се уплътнява един по-широк сленгов пояс. Той се явява "чистилище" за лексиката с ограничено разпространение - било с професиолектен произход - от вътрешността на полето; било със социолектен - от говорите от жаргонен тип по периферията на полето.

Общоупотребимата лексика на книжовния български е нормата, по отношение на която се отчитат отклоненията на груповата реч. Това означава, че трябва да изолираме всички различия и вторично да отсеем тези от тях, които клонят да преминат от компютърния сленг в разговорната реч. (По-правилно е названието компютърджийски сленг, но изглежда твърде маркирано в научен контекст.) Мястото на всяка единица от речта на КБГ, която извън вътрешногруповата норма, на фона на обиходната реч, е особена, може да бъде определено в пространствената координатна система на изградения от нас модел. Местоположението може да се изменя. Но за даден отрязък от време стойностите на лексикалния елемент по показателите ограничена/ широка употреба и стилистична неутралност/ стилистична маркираност могат да се приемат за относително стабилни. По-високата или по-ниската степен на фреквентност в дадена област на полето в този момент оформя множества - области с висока плътност и сектори с голямо разсейване. Максимално уплътняване е налице на посочените от нас равнища на езика. На практика действието на социалния и стилистичния признак е съвместно и се проявява на фона на контекста, в който функционира езиковата единица. От значение са регистърът на дискурса, чийто елемент е дадената дума и в какъв социален колектив функционира изказването. Допустимото стилистично вариране се отлага в жанровите форми, изработени от колективните норми на общността, която ги използва.Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи facebook image
Публикувано от: Светослав Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.