Забравена парола?
Начало на реферати

Промяна и оповестяване на счетоводна политика


Промяна и оповестяване на счетоводна политика
Прилагането на една и съща счетоводна политика от всяко предприятие за отчетните периоди е изискване,регламентирано като принцип на счетоводството,съгласно Закона за счетоводството,а така също и според счетоводните стандарти.Това изискване е свързано с осигуряването на възможността външните потребители да сравняват информацията на финансовите отчети на дадено предприятие за по дълъг период от време.Така те ще могат да установят тенденциите в неговото финансово състояние,дейност и парични потоци.

В този смисъл съгласно т.42 от МСС8-нетна печалба или загуба за периода,фундаментални грешки и промени в счетоводната политика,Промяна в счетоводната политика трябва да се прави само ако се изисква по закон или от институцията,регламентираща счетоводните стандарти или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сделките във финансовите отчети на предприятието.

Не представлява промяна в счетоводната политика:

  • Възприемането на счетоводна политика за събития и сделки,които се различават по същество от случилите се преди това събития или сделки;и

  • Приемането на нова счетоводна политика за събития и сделки ,които не са се случвали преди това или са били незначителни(т.4 от МСС 8).

Една промяна в счетоводната политика трябва да се прилага с обратна сила.Прилагането с обратна сила води до внедряване на нова счетоводна политика по отношение на събития и сделки по начин,все едно новата счетоводна политика винаги е била прилагана.Ето защо счетоводната политика следва да се формира по отношение на събития и сделки от дата на произхода на тези събития.Внедряването за бъдещи периоди означава,че новата счетоводна политика се прилага по отношение на събития и сделки,възникващи след промяната.

Не се правят никакви корекции по отношение на предходни периоди,например-нито на салдото на неразпределената печалба в началото на отчетния период,нито при отчитане на нетната печалба или загуба за текущия период,тъй като съществуващите салда не се преизчисляват.

Новата счетоводна политика се прилага по отношение на съществуващите салда,считано от датата на промяната.

Допуска се когато дадена промяна в счетоводната политика има съществен ефект върху текущия период,или върху друг педставен предходен период,или може да има съществен ефект върху следващите периоди,предприятието следва да оповести:причината за промяната,сумата на корекцията за текущия период и за всеки представен период,сумата на корекцията,отнасяща се за периоди,предшестващи тези,включени в сравнителната информация,фактът,че сравнителната информация е била преизчислена или,че това е било практически неизпълнимо(т.53 от МСС8).

Такъв подход на счетоводно третиране може да се приложи,ако е задължително към финансовите отчети да се включи сравнителна информация,която се равнява с финансовите отчети,представени за предходни периоди.

За оповестяването на счетоводната политика при нефинансовите предприятия,които са преобладаващи малки и средни е предвидена отделна справка елемент от приложенията към СС1 Представяне на финансови отчети .За предприятията,прилагащи Международните счетоводни стандарти за финансовите отчети,това право е представено изцяло на ръководството на предприятието.

Промяна и оповестяване на счетоводна политика facebook image
Публикувано от: Марийка Борисова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.