Начало на реферати

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда


Сред промишлените отрасли главни замърсители на въздуха са енергетиката, черната и цветната металургия, химическата промишленост.

Енергийните замърсявания се причиняват основно от ТЕЦ и са свързани с големи количества SO2 и въглеродни оксиди, азотни оксиди и прах. Черната и цветната металургия замърсяват атмосферата както със SO2, азотни и въглеродни оксиди, така и с аерозоли на твърди метали, сероводород, феноли. Химическата промишленост също замърсява със SO2, азотни и въглеродни оксиди, но и с хлорни и флуорни съединения, амоняк, серовъглерод и др.

До 1989 г. функционират общо 86 пункта за наблюдение и контрол на атмосферата и са обхванати 15 населени места. Пробите се вземат и анализират на определени интервали от денонощието и по сезони. Поради наличието на няколко производители – замърсители в даден район трудно се установява кой с колко замърсява.

Засега не е установена ефикасна система за наблюдение и контрол на замърсяването на въздуха.

Изчисленията показват, че годишно на всеки българин се падат по около 400 кг вредни вещества за вдишване, основната част от които идва от промишлеността.
Екологични последици от промишлената дейност до 1989 г.


В резултат на отрицателното въздействие на промишлената дейност върху околната среда са засегнати всички нейни компоненти – въздух, вода, почва. До 1990 г. в околната среда са натрупани 2,1 млрд. т. промишлени отпадъци. 81% от тях се падат на скалните и земни маси, а близо 80% от скалните и земни маси идват от комплекс Марица – изток. Сериозни проблеми създават токсичните и опасни отпадъци, за които няма изградена подходяща система за събиране, транспортиране, депониране и обезвреждане. Всяка година промишлеността изхвърля около 2,5 млн. т. опасни отпадъци. Около 20% от тях се оползотворяват, а останалите се изхвърлят на сметищата до предприятията. Понякога те се изхврлят и на градските сметища.

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда facebook image
Публикувано от: Марийка Василева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.