Начало на реферати

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда


Високите темпове на нарастване на промишленото производство са характерни за целия 45 год. период. През 1965 г. е произведена 11 пъти повече продукция в сравнение с 1948 г. За този период средният темп на нарастване на промишлената продукция превишава 2 пъти този в страните от Западна Европа и 3-4 пъти Гърция и Турция. Значително по-висок ежегоден приръст на промишлената продукция от водещите западноевропейски страни се поддържа и през периода 1966 – 1989 г. За тези 15 години обемът на общата промишлена продукция се увеличава 5 пъти. Темповете на нарастване се постигат главно чрез влагане на повече суровини, материали, горива и енергия в производството. Много често ускореното развитие е постигано чрез създаването на нерентабилни производства и производства без достатъчно пазари.

В табл. 1.1. е дадена стоковата продукция произвеждана в промишлеността и по отрасли за периода 1980 – 1990 г. Данните показват непрекъснато нарастване на промишлена продукция както общо за промишлеността, така и за отраслите.

През 1990 г. спрямо 1980 г. продукцията в промишлеността е нарастнала 2 пъти, в химическата промишленост 3 пъти, в електрониката 3,5 пъти, в машиностроенето 2,5 пъти, в производството на електроенергия 2 пъти, в хранително-вкусовата промишленост 1,8 пъти, в цветната металургия 1,6 пъти, във въгледобива 1,5 пъти и т.н.

Трябва да се отбележи, че темповете на нарастване на промишлената продукция след 1970 г. са забавени и въпреки това за някои отрасли през последните 10 год. тя нараства 2, 3 и повече пъти.

Приоритетно развитие на отраслите на тежката промишленост

В годините на социалистически индустриализъм главното внимание на държавата беше насочено към създаване и вързо развитие на отраслите на тежката промишленост - черна и цветна металургия, машиностроене, хим. промишленост, производство на електроенергия, каменовъглена промишленост, производство на строителни материали. Тези отрасли се развиват 2 пъти по-бързо от останалите промишлени отрасли. Докато през 1939 г. производството на посочените отрасли заема само 11,2% от промишлената продукция, то през 1989 г. те произвеждат 60,8% от цялата промишлена продукция. През последните десетилетия тези отрасли имат преобладаващ дял в промишлената структура.

Отраслите на тежката промишленост се развиват с по-високи темпове от средните за промишлеността и от тези за същите отрасли в останалите бивши социалистически страни.

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда facebook image
Публикувано от: Марийка Василева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.