Забравена парола?
Начало на реферати

Производство на сярна киселина


Сярната киселина се среща в природата както в свободно така и в свързано състояние.Така тя се среща във води и извори ,намиращи се във вулканични местности,а така също и в руднични води.Интересно е че мексиканската река Рио Винагр,която извира в съседство с действащи вулкани,съдържа повече от 0,1% сярна киселина и отнася в Рио Каука,а чрез нея и в океана дневно около 40т Н2SO4.Намира се също така и в слюнчестия секрет на някои мекотели,и то понякога в значителна концентрация.В свързано състояние се среща под формата на най-различни сулфати ВаSO4-барит,SrSO4-целестин,СаSO4.2H2O-гипс и др.

Сярната киселина в безводно състояние представлява безцветна масловидна течност,при 0ºС,тя отделя кристали,които се стапят при 10.5ºС.Кипи при 290ºС,като температурата се повишава до 338ºС;при тази температура всъщност кипи съставът 98,3% сярна киселина.Относителното и тегло при 15ºС е 1,834.Малки количества вода силно понижават температурата и на стапяне.Така 98%Н2SO4 замръзва при 3ºС.

При 450ºС дисоциацията и е практически пълна,като от своя страна SO3 се разлага на SO2 и О2.Не е електропроводна.С вода сярната киселина се смесва във всякакво отношение,като при това обемът на системата съответно намалява и се отделя значително количество топлина.

При разреждането на сярната киселина винаги киселината се налива във водата,но не и обратното-водата в киселината,тъй като в последния случай водата като по лека остава отгоре и понеже кипи при по ниска температура,може да закипи и да изпръска киселина от съда,в който се разрежда киселината.

Сярната киселина е силно хигроскопично вещество.Концентрирана може да абсорбира до 15% вода.С това се обяснява овъглителното действие на конц.H2SO4 върху захарта,скорбялата,хартията,тъканоте и др.В случая киселината отнема водорода и кислорода от органичната материя под формата на вода и остава въглеродът.

Концентрираната сярна киселина особено при висока температура действа окислително.Като се има предвид термичната и дисоциация,при обикновена температура и особено ако е разредена тя губи това си свойство.Така тя се редуцира от водорода при висока температура:H2SO4+H2=2H2O+SO2 от въглерода ,от сярата и от редица метали,като например Cu,Ag,Hg и др,.като се получава SO2.

Суровини за производство на сярна киселина. Изхожда се от серосъдържащи суровини: елементна сяра, сулфиди и сулфати на различни метали и промишлени „отпадни" газове от предприятията на черната и цветна металургия, нефтопреработващата промишленост, при производството на амоняк и други химични продукти. Използват се както природни материали - минерални суровини, така и промишлени „отпадъци" - изходящи газове, съдържащи 5О2 и др. Елементната сяра е най-богатата и подходяща суровина за производство на сярна киселина. Големи находища има в Италия, ОНД, Полша, Япония и др-Ние не разполагаме с такава природна суровина.

Производство на сярна киселина facebook image
Публикувано от: Кольо Йорданов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.