Забравена парола?
Начало на реферати

Производствена функция


Производствената функция описва технологи чните връзки в производството. Те са количествен израз между обема на производството и факторите на производството. Тя показва максимално възможното количество продукция, което може да се получи от определено количество ресурси, при определено техническо и технологично обработване на ресурси.за осъществяването на производствената функция е необходимо предприятието да се съобрази с външните услови, за да могат да осъществят производствената си функция, т.е. да преобразуват производствените разходи в готова продукция.
Производствените разходи са всички производствени разходи и елементи, които предприятието закупува с използването им в производствената дейност. Готовият продукт включва всички видове материални и нематериални продукти предназначени за продажба.
Анализът за вземанетона решение по производството иразходите на фирмата се извършва в 2 области: техническа
и икономическа, откъдето се определя техническият и икономическият оптимум на производството. На база на тези зависимости, в конкретни технологични проекти, се установява, че при конкретна технология е невъзможно да се призведе повече от определено количество продукция. Наличието на подобна информация от технологичния проект ни дава възможност за определяне на:

  1. технически ефективният проиводствен вариант като всички останали се елиминират. Технически ефективният вариант е такава комбинация от производствени фактори, при която не остава излишен , неоползотворен остатък (капацитет).

  2. Осигурява се възможност за формулиране на общия вид на производствената функция

Y= f (K, L, M, N, P)

Y- Обем на производството, което е във функция от производствените фактори.
K- капитал- всички средства за производството.
L- труд- всички физически и умствени способности на хората, използвани при производството на стоки и услуги.
М- земя- всички естесвени ресурси, които участват в производствения процес.
N- Предприемачески способности- обединява производствените фактори земя, труд, и капитал в общ процес с цел получаване на печалба.
P- Информация.

Така представената производствена фукнция е технико-икономическа зависимост между възможните комбинации на производствените фактори и получаването на различни обеми продукция. В подобен вид представената функция е твърде сложна и затруднява анализите. За това е целесъобразно и възможно опростяване свеждащо се до предположението, че в лявата страна продукцията е еднородна, а в дясната

Производствена функция facebook image
Публикувано от: Динко Великов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.