Начало на реферати

ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА


ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА


  1. Същност и съдържание на проектирането, цели и задачи.


Проектирането на системи е сложен процес на създаване на нова информационна компютъризирана система. Процесът на проектиране включва: изследване и анализ на съществуващата сис-тема; разработка на идеологията на новата система; уточняване; детайлизиране на тези решения във вид вече на конкретни реше-ния; проектиране на системата; въвеждане на информацията; съп-ровождане на системата. Целта на проектирането е създаването на качествена отговорност на изискванията на използваната и съобра-зена с новите изисквания в информатиката АИС.

В хода на проектирането участват два компонента – обект и система за проектиране. Системата за проектиране и обекта си вза-имодействат и се създават проектански решения, в резултат на кое-то се създава нова система. Тази нова система задължително се описва като документация и винаги трябва да се създаде съвкуп-ността от програми:

система за проектиране


обект

процес на проектиране
нова система

документация съвкупност от програми


Процесът на проектиране е поетапен, итеративен, регла-ментиран. Системата за проектиране включва методологията на проектирането, инструменталните средства и организация на проектирането и дефинира по същество цялата съвкупност от дей-ности по създаването на нова система. В методологията са реали-зирани няколко основни елемента, които са база за цялото проекти-ране:

ПРОЕКТИРАНЕ  НА  СИСТЕМИ  ЗА  АВТОМАТИЗИРАНА  ОБРАБОТКА  НА  ИНФОРМАЦИЯТА facebook image
Публикувано от: Мара Тодорова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.