Начало на реферати

Процесите на разделение и специализация на труда


София 1618, ул. Монтевидео 21

тел.: 8110 101, 8110 151 факс: 8110 651

Процесите на разделение и специализация на труда са довели до обособяването в стопанския живот на втория основен компонент в пазарната икономика предприятията, формиращи в своята съвкупност т.нар. бизнес-сектор. Предприятията са организационни единици от различни сектори на икономиката фабрики, заводи, ферми, мини, магазини и пр., които изпълняват една или няколко специфи1ни функции по производството и разпределението на благата стоки и услуги. За тази цел те трябва да придобиват, да се снабдяват с производствени фактори трудови, материални, финансови, технологии, предприемачески и пр.; да организират производство на стоки и услуги; да ги реализират, като по този начин задоволяват потрбностите на икономическите субекти от отделните сектори на икономиката домакински, бизнес и правителствен; постоянно да възобновяват тези процеси. Материалните, финансовите и технологичните фактори се персонифицират от собствениците на капитала, предприемаческият от собствениците или ръководния мениджърски екип, трудовите от работниците или служителите.

Предприятията са свързващото звено между икономическите субекти като собственици и продавачи на производствени фактори, от една страна, и като потребители на готови стоки и услуги, от друга. Те са едновременно купувачи на пазара на ресурси и продавачи на стоковия пазар. По този начин те влияят върху цените и върху търсенето и предлагането на тези пазари.

Същностната харектеристика на предприятието се състои в придобиването на производствени фактори; тяхното техническо и икономическо комбиниране на производството на блага и услуги; реализацията им на пазара.

Предприятието това е организацията на дейността на предприемачите, т.е. осъществяваната от тях дейност. Разбира се, крайна цел и определящ мотив на всички тези дейности на предприятията е получаването на печалба и те имат пълната свобода на избор с цел максимизиране на своите доходи.Организациите, които владеят и осъществяват стопанска дейност в предприятията, са известни по наименованието фирми.

Процесите на разделение и специализация на труда facebook image
Публикувано от: Недка Михайлова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.