Начало на реферати

Процеси на дисоциация на карбонати и оксиди
Фиг.1.Схема на равновесната крива Рв = (Т) при изменение на агрегатните състояния на А и АВ.


Вследствие различието на топлинните ефекти на реакциите Нтв. и Нтеч. и на стойностите на топлината на топене, равновесната крива на системата в точка 1 има чупка. По-нататъшната форма на равновесната крива се изменя в съответствие с изменението на Ср = (Т) за А теч. В сравнение с Атв., което се отразява върху значенията на Рв = f(Т).(фиг.1.) Ако при понататъшно увеличаване на температурата се достигне топене на веществото АВ при ТАВ, то кривата на равновесие ще получи ново изкривяване (точка 2, фиг.1).

Аналогични закономерности в изменението на характера на равновесната крива се наблюдава при наличие на фазови превръщания в твърдо състояние (рекристализация) на веществата А и Ав, тъй като тези превръщания се съпровождат с определени топлинни ефекти.

Върху стойността на равновесната константа и енергията на активация оказва влияние степента на дисперсност на твърдото тяло АВ. Ако броя на частиците, намиращи се на повърхността на кристалите бъде съизмеримо с тяхното количество, намиращо се в обема на кристала(при висока дисперсност на веществото) то върху стойността на Go = - RTlnPв. ще влияе “свободната повърхностна енергия” на частиците. Това отличава стойността на Рв от нейните значения в случай на наличие на големи кристали при една и съща температура. Процесът на кристализация водещ до нарастване на кристалите понижава “свободната” енергия на системата и способства за преминаването й към истинско равновесие, при което стойността на повърхностната енергия може да бъде приета за равна на нула.

Процеси на дисоциация на карбонати и оксиди facebook image
Публикувано от: Мария Колена

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.