Начало на реферати

ПРОЦЕС НА МАРКЕТИН-ГОВОТО ПРОУЧВАНЕ.РАЗРА-БОТВАНЕ ПЛАН НА ПРОУЧ-ВАНЕТО ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ


ПРОЦЕС НА МАРКЕТИН-ГОВОТО ПРОУЧВАНЕ.РАЗРА-БОТВАНЕ ПЛАН НА ПРОУЧ-ВАНЕТО ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Можем да представим основни-те етапи на маркетинговото про-учване по следния начин:

Определяне на проблема и цели-те на проучването.

Разработване на план на проуч-ването.

Събиране на информацията.

Обработка и анализ на резулта-тите.

Представяне на резултатите.

Определяне на проблема и целите на проучването

Определянето на проблема се свежда до формулиране на обек-та на маркетинговото изследва-не. Ако от данните от изследва-нето се очакват ползи, те трябва да имат непосредствено отноше-ние към проблема, стоящ пред фи-рмата и изискващ решение.

Ако не се формулира точно про-блема, изследователят може да събере излишни и скъпострува-щи данни, които да заплетат проблема, вместо да го изяснят.

Целите на маркетинговото изс-ледване произтичат от пробле-ма. Тези цели могат да бъдат:

Пилотни (познавателни) предполагащи събирането на ня-какви предварителни данни, раз-криващи чертите на проблема и предполагащи възможни хипо-тези.

Описателни - установяващи оп-ределени величини (използват се, когато трябва да се опише пазара или част от него, да се определят негови-те характеристики и др.).

Каузални (експериментални) - предполагащи проверка на ня-каква причинно-следствена връ-зка.

Разработване на план на проучва-нето

Планът на проучването изисква решения за източниците на дан-ни, проучвателните подходи, про-учвателните средства, планът на извадката, методите за контакт.

Източници на данни

Разработването на плана на про-учването започва с определянето на необходимите данни, които трябва да се наберат в процеса на информационното осигуряване на проучването. Тези данни са ориентирани към конкретния проблем, чието решение се тър-си.

Данните, които постъпват от ра-злични информационни източ-ници, могат да се класифицират като първични и вторични.

Първична е информацията, съ-бирана от мястото на събитие-то", т.е. търсена и набирана спе-циално за целта.

Вторичната информация е инфо-рмация, която вече някъде съще-ствува, бидейки събрана за дру-ги цели.

Проучването обикновено започва с изследване на вторичните данни,

за да се разбере дали проблемът може да бъде частично или из-цяло решен, без събиране на скъпа първична информация.

Вторични данни могат да се получат от:

*вътрешни източници;

издания на държавни учрежде-ния;

периодични издания и книги;

търговска информация.

Вторичните данни имат следни-те предимства:

ниска цена;

често са налице няколко ал-тернативни източника;

външен източник може да получи информация, която фир-мата не би била в състояние да си набави сама;

данните, събрани от незави-сими източници, обикновено са много достоверни.

Наред с тези преимущества, вто-ричните данни носят и някои недостатъци:

* Наличните данни е възможно да са неподходящи за текущите цели на проучването поради то-ва, че са непълни или прекалено общи.

*Информацията може да бъде остаряла.

Възможно е методологията, чрез която са събирани вторич-ните данни, да е неизвестна.

Възможно е част от открити-ята от проучването да не са опо-вестени.

Възможно е да съществуват противоречиви резултати.

Понеже много проучвания не се повтарят, надеждността на данните е не винаги доказана.

Ако изчерпателният анализ на вторични данни не осигури ин-формация, която да е достатъч-на, за да бъде взето решение е необходимо да се съберат пър-вични данни.

Преимуществата на първичните данни са следните:

Информацията е актуална.

ПРОЦЕС НА МАРКЕТИН-ГОВОТО ПРОУЧВАНЕ.РАЗРА-БОТВАНЕ ПЛАН НА ПРОУЧ-ВАНЕТО  ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ facebook image

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.