Забравена парола?
Начало на реферати

Природни зони на Балканския полуостров и България


Национален парк Рила е най-големият от трите национални парка на територията на България. Тези територии са обявени за национален парк а на 24 февруари 1992 г, Паркът обхваща територия с площ над 81 000 хектара в централните и най-високи части на планина Рила. Той е създаден с цел опазването на няколко отделни екосистеми, както и на отделни исторически и културни обекти от национална важност. От територията на парка извира една от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров - Марица. Парк Рила се простира между 800 и 2925 м надморска височина и на неговата територия са разположени 120 естествени езера, от които 70 са ледников произход.


Флора

Естествени горски насаждения представляват близо 60% от всички дървета, а 36% - храстова растителност, прадставена предимно от клек. От особено значение са горските площи от смърч и ела, както и дърветата бяла мура и клека. Горите, които влизат в някой от четирите резервата на парка представляват над 30% от всички гори на парка. Средната надморска височина на горите в националния парк е 1800 м, което е сравнително голяма височина. Над 3/4 от горите попадат в пояса между 1500 и 2300 метра. Това че средната надморска височина на горите е сравнително висока предполага добро развитие на иглолистните видове. От тях най-разпространени са видовете смърч, бял бор, бяла мура и ела.Широколистните гори заемат много по-малка територия. Те са представени основно от бук, горун и трепетлика. Основноте горски площи са покрити със смесени гори. В повечето от тях участие взимат и широколистни дървесни видове. Висшите растения са най-разпространени в парка. Срещат се близо 40% от всички висши растения установени в страната. От особено значение са видовете рилска иглика, павловско шапиче, рилски ревен, янкиеви крем, които са български или балкански ендемити. Броят на всички видове с ограничено разпространение, които могат да се видят в парк Рила е 57 като от тях 3 са местни ендемити - рилска иглика, павловско шапиче и рилски ревен. От тях най-разпространена е рилската иглика. Установени са също 18 български ендемита и 36 балканскиендемита.

Природни зони на Балканския полуостров и България facebook image

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.