Начало на реферати

Принципи за функциониране на екосистемите.


ТЕМА 3

Принципи за функциониране на екосистемите. Продуктивност, развитие и устойчивост на екосистемите.

Животът на Земята е в пълна зависимост от физичната среда. Организмите получават храна от нея, от друга страна разпространението на растенията и животните се ограничава в зависимост от тяхната поносимост към физичните условия на средата. Жизнената дейност на организмите също оказва влияние върху физичната среда и много често това влияние е съществено. Взаимозависимостта между физичния и биологичния свят е в основата на концепцията за екосистемите в екологията. Определението, което Одум дава за екосистема гласи:

Всяко единство, включващо всички организми в дадена територия или акватория / тя е също територия/, които си взаимодействат помежду си и с околната среда, по такъв начин, че потокът на енергия създава ясно изразени трофична структура, видово разнообразие кръговрат на веществата вътре в системата биоразнообразието включва и екосистемно разнообразие т.е. получава се повторение.

I. Кръговрат на веществата

Кръговрат на веществата е процес на превръщане и преместване на веществата в природата. Това е движение на необходимите за живота елементи и неорганични съединения. До известна степен тези процеси имат цикличен характер, но винаги протичат изменения в количеството и състава на веществата, които се образуват. Основен регулатор в този процес са екосистемите, в които значителна част от елементите извършват и многократни вътрешни движения. Във всеки кръговрат се различават 2 части:

  1. Резервен фонд - тази част от кръговрата, която физически и химически е определена от организмите.

  2. Обменен фонд – преминава от автотрофните през хетеротрофните и отново към автотрофните организми. по-малък, но по-активен. За него е характерен бърз обмен между организмите и тяхното обкръжение.Понякога резервният фонд се нарича недостъпен, а обменния – достъпен.

В рамките на биосферата, биогеохимичният кръговрат може да се разглежда като два типа:

  1. Кръговрат на газообразни вещества с резервния фонд в атмосфера/хидросфера.

  2. Седиментен - утаечен цикъл, които е с резервния фонд на земната кора. Той е основният тип на биологичния кръговрат.

. За синтеза на протоплазмата на животинските организми са необходими около 40 елемента, от които като най-важни се приемат: N, H, P, S, O2, K, Ca, Mg. Това са т.нар. основни елементи. Има и други елементи, които са необходими в много малки количества на организмите, нар. микроелементи. Елементите са необходими на организмите и в определено съчетание. Зелените растения получават от почвата всички елементи, от които се нуждаят, с изключение на С, Н, О. За организмите е важно съчетанието между елементите.

Географското разпределение на различните елементи, особено на микроелементи е много неравномерно. Счита се, че това е един от факторите, от които зависи разпространението на различни растения и животни. Еднопосочният поток на енергията привежда в движение веществата и осъществява кръговрат. В резултат на човешката дейност, движението на много вещества се ускорява до такава степен, че кръговратът се нарушава и процесът става ацикличен. Усилията за опазване на околната среда се насочват в 2 направления:

  • Превръщане на ацикличните процеси в циклични

Принципи за функциониране на екосистемите. facebook image
Публикувано от: Петър Николов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.