Забравена парола?
Начало на реферати

Приемственост в обучението по математика между начален и среден курс


ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА МЕЖДУ НАЧАЛЕН И СРЕДЕН КУРС

Аритметични знания

Формиране на понятия за числа

Със завършването на началното училище се постига определено интелектуално развитие на учениците, което осигурява непринуден преход за обучението им в пети клас на основното училище. Овладяването на математически знания в началните класове е добра предпоставка за приложение на дедоктивния подход в следващите класове на средното общообразователно училище.

Усвояването от учениците на учебното съдържание по математика в голяма степен е свързано с избора на начин за прилагането му /да се върви от единичното към общото и обратно/.

Труден е процесът на обобщаване на новите математически знания, защото те в голяма степен се определят от интелектуалните способности от учениците, от развитието на тяхното абстрактно логическо мислене и въображение.

Преговорът с достъпния в четвърти клас включва целите числа от 0 до 1000 /четене и писане на числата/; събиране и изваждане, умножение и деление на числата до 1000 без и с преминаване. Тези знания са добра основа и подготвят учениците за формиране на понятия за естествените числа след 1000 и аритметичните операции събиране, изваждане, умножение и деление с тях без преминаване и с преминаване.

Съществуват два етапа за въвеждане на многоцифрените числа..При първия етап се въвеждат числата до милион и аритметичните операции с тях, а по-късно се предлагат числата до милиард и след това.

Като за изучените досега числа /двуцифрени и трицифрени/, така и за целите числа след 1000 в методиката на обучението са се наложили два начина, които могат да се прилагат в учебно възпитателната практика за формиране на понятия за многоцифрените числа:

  • изучаване на числата, които в реда на единиците, десетиците и стотиците имат 0

  • последователното изучаване на числата от1001 до 1000000 и след това


Въвеждането на числата по единия и по втория начин има своите предимства и недостатъци.

По приемлив за обучението през последните години се е наложил първия начин.

По учебната програма от1993 год. са разработени алтернативни учебници които обслужват масовата учебно-възпитателна работа по математика в четвърти клас. Във всички учебното съдържание за формиране на понятие за числата е разработено като първо се изучават хилядите /хилядата е основна бройна единица/, а след това междинните числа.

При изучаването на числата до 1000000 се преследват следните цели и задачи:

  1. Да се усвои от учениците устната и писмената номерациа /четенето и писането/ на числата и се изгради представа у тях за количествената им страна.

  2. Разширяване знанията на учениците за десетичната бройна система и значението на цифрата по позиция и по конфигурация при записването на многоцифрените числа. Запознаването им с нови бройни единици.


3. Да могат да представят посочено от учителя или от ученика число като сбор от единици, десетици, стотици, хиляди и т.н.

Приемственост в обучението по математика между начален и среден курс facebook image
Публикувано от: Стефан Вълчев

Подобни материалиПриемственост в обучението по математика между начален и среден курс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.