Забравена парола?
Начало на реферати

Приемственост между детската градина и началното училище


и методи, чрез които може да се осъществи преходът на децата от предучилищна възраст към началното училище, така че неговото умствено и емоционално развитие да има характер на непрекъснат процес. В този процес органически се обуславя следващия етап и за него имат значение логическите изводи:

1.Оценка за психофизическото равнище на развитие на децата от детската градина.

2.Оценка на знанията, навиците, уменията с които детето постъпва в детската градина.

3.Провеждане на специален тест за училищна готовност.

4.Провеждане на разговор с детето и неговите родители.

5.Цялостен анализ на цялата информация.


Не по-малко важи, а може би и най-сложни за решение са въпросите, свързани със съдържанието, което влагаме в понятието подготовка на децата за училище с разработване на критерии за оценяване готовността на децата за обучение в училището, а оттук и организирането и на съответната работа с децата от предучилищните заведения, което трябва да

осигури тази готовност с оглед на съвременните изисквания на училището.

Това означава, че още от детска възраст трябва да се осигури за всяко дете такова развитие и възпитание, което да стане основа за успешното обучение в училище.

Основната цел на предучилищното образование е насочена към създаване на възможност за всяко дете да развива максимално своите способности и да се подготвя за училищно обучение чрез въвеждането му в предметната и материалната среда, ориентирането му в общочовешките ценности и формиране на определени умения и навици за адаптиране към новата среда и към ученето.Наред с това детската градина си поставя за цел да съхранява и насърчава детската индивидуалност към самоизява.

Важна задача на предучилищното възпитание е да създава условия за формиране на положително отношение към училището и позитивна мотивация за учене, които са важни фактори за успех в училище.

Въвеждането на новите програми за провеждане на учебно-възпитателната работа в детските градини доведе до много положителни резултати, свързани с готовността на детето за училище.Такава е програмата Стъпка по стъпка.

Чрез програмата Стъпка по стъпка за началното училище се осъществява приемственост с програмата в детската градина и се доразвиват и обогатяват основните

Приемственост между детската градина и началното училище facebook image
Публикувано от: Стоян Петров

Подобни материалиПриемственост между детската градина и началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.