Начало на реферати

Причини за промянаПричини за промяна:

 • Непълнота и несъгласуваност между отделните нормативни документи;

 • Нарушено съотношение между разходите за лекарства и разходите за медицински дейности;

 • Задържане на високи цени на лекарствените продукти и неудовлетвореност на населението от отделни характеристики на лекарствоснабдяването;

 • Забавяне на началото и темповете на реформата в болничната помощ;

 • Преобладаване на индивидуалните практики (близо 90%) пред груповите практики в доболничната помощ, което затруднява качественото обслужване на пациентите;

 • Нарушено взаимодействие в отношенията между общопрактикуващите лекари, специалистите и лекарите в спешната медицинска помощ, медицинските центрове и болничните заведения;

 • Ограничен достъп на част от населението до здравни услуги по финансови и организационни причини;

 • Затруднено медицинско обслужване за живеещите в малките селища и в труднодостъпните населени места;

 • Качество на медицинското обслужване, което не отговаря на очакванията на обществото;

 • Слабо изразена дейност по промоцията на здравето и превенцията на заболяванията;

 • Недостатъчно финансиране на дейностите в системата на здравеопазването;

 • Неефективно разходване на ограничените финансови ресурси;

 • Негативни тенденции в демографските показатели, нарастване на хроничните заболявания и трайно намалената работоспособност.


Основни предизвикателства пред управлението на здравната система:

 • подобряване управлението на ресурсите в системата;

 • увеличаване на контрола за всички участници в системата;

 • оптимизиране на информационния обмен на данни;

 • осъзнаване значимостта и необходимостта от своевременни действия;

 • оптимизиране дейността и механизмите за

 • взаимодействие в системата на здравеопазването;

 • решаване на проблемите с нерегламентираните

 • плащания и корупцията.


Причини за промяна facebook image
Публикувано от: Стоян Димитров

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.