Начало на реферати

Предварителна оценка на финансовото състояниеПредварителна оценка на финансовото състояние на предприятието

на примера - „ ТЕДИ ” ЕООДІ. Теоретична част

Финансовото състояние ( ФС ) е понятие, което съдържа система от показатели показващи способността на предприятието да функционира и развива в една постоянно изменяща се вътрешна и външна среда. То показва възможностите на предприятието да поддържа равенство между ресурсите и техните източници, което му гарантира платежоспособност и инвестиционна привлекателност, с други думи разкрива реалните и потенциалните финансови възможности на това предприятие.

Същността на ФС на предприятието е изяснен в Общите положения за изготвяне и предоставяне на счетоводните отчети но МСС. В §15 е посочено, че това е възможността на едно предприятие да генерира навреме и с определена сигурност пари и парични еквиваленти, които да може да използва за уреждане на задълженията си към своите служители и клиенти. В §16 е отбелязано че ФС зависи от ресурсите, които контролира едно предприятие, от капиталовата му структура, ликвидността и платежоспособността му, както и възможността му да се адаптира към промените в средата в която действа. И пак там в § 49 се посочва, че елементите, които са пряко свързани с неговата оценка са активите, пасивите и собствения капитал.

Предварителната оценка на ФС на едно предприятие се прави въз основа на информация то счетоводния баланс ( СБ ), при сравняването на някои показатели. ФС може да бъде устойчиво, задоволително, предкризисно и кризисно.

Устойчивото ФС се характеризира със стабилна платежоспособност, преодоляване на непредвидени усложнения, гъвкава капиталова структура, уреждане на сметните взаимоотношения с контрагентите си. Устойчивостта на ФС е свързано още с постигнатите резултати в производствената и търговската дейност и успешното им изпълнение влияят положително върху ФС. И обратно, ако тези дейности не са успешно изпълнени, резултатите от тях ще имат отрицателно влияние върху ФС на предприятието. Тук можем да направим извода, че устойчивото състояние не е случайност, а е резултат от умелото управление на факторите , определящи крайния ефект от стопанската дейност на предприятието.

Предварителна оценка на финансовото състояние facebook image
Публикувано от: LIDIYA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.