Забравена парола?
Начало на реферати

Представа (тема по биология)


Тема 7 ПРЕДСТАВА


В общата психология представата се разглежда като възпроизведен в съзнанието психичен образ за нещо от действителността, което някога в своя опит сме възприели. Характеристиката на представата като процес и като образ се осъществява предимно чрез съпоставяне на представата с възприятието и възприятния образ. Представата като психичен образ е явление на предметите от действителността. По това тя си прилича с възприятието, но докато възприятието се създава в момента на въздействието на предметните дразнители върху сетивните органи, представата е от повторно активизиране на минал психичен опит. От това зависи и по-сложният характер на представата като субективен образ в сравнение с възприятието. Представите представляват характер на конкретни картини, нагледни образи на действителността. Обикновено представата е по-бледно-схематичен и по-храгментарен образ в сравнение с възприятния образ и това е така защото в момента на своето възникване и съществуване представата не е в такава тясна зависимост от предметните дразнители както възприятието.

При представата обаче всякога е на лице известно обобщение в зависимост от степента на това обобщение се променя и яркостта на самата представа. Представата е отражение в една или друга степен на по-съществени страни и свойства на действителността , нейното съдържание обаче не е очистено от познанието на несъществените признаци на предметните дразнители. Представата е и бързо подвижен образ. При обикновени условия тя не се задържа продължително време в съзнанието. Тя възниква в един момент, в друг изчезва независимо от усилията ни да я задържим в съзнанието (то е нещо като мигновен проблясък). Тези особености на представата я поставят в междинно положение при прехода от усещания и възприятието с мисленето понятие. По нагледния си характер представата прилича на възприятието, а по степента на своята обобщеност се доближава до понятието, което е продукт на мисловната дейност. Представата се характеризира с пластичност или променливост.

Променливо е самото съдържание на представата. В отделни моменти от познавателния и практически опит на човека. Една и съща представа може да възникне с по-бедно или по-богато съдържание.

Представата не е шаблонно възпроизведен образ на възприемани по-рано обекти, въпреки че произтича от предишния опит на човека след своето възникване тя се включва в някаква нова дейност, в някакво ново знание за външния свят.

Втората характеристика на представата е нейната константност. Това качество на представата се отнася до нейното познавателно съдържание и значение.

Константността на представите е биологически възникнал в хода на еволюцията механизъм, който осигурява възможност за повече или по-малко точна ориентировка в околната среда. Благодарение на тази своя особеност представите изпълняват при всяка дейност на човека ролята на впечатления за това, което си представя. Представата като образ се свързва с механизма на така наречения следови условен рефлекс. Всяка представа сама по себе си е резултат от дейността, не на целия анализатор, а само на коровият му отдел.

В основата на представата лежи повторното анализиране на съхранените по един или друг начин в мозъчната кора следи от въздействието на това, което по-рано сме възприели.

Представите обикновено са резултат от дейността на повече анализатори, но в зависимост от доминиращия при тяхното образуване те се делят на: зрителни, слухови, осезателни, вкусови.

На основата на възприятието за пространство, време и движение възникват съответни представи представа за пространства, представа за време, движение.

В психологията се разграничават още единични представи и общи представи.

Единичните са образи на отделни индивидуални съществуващи обекти, които някога сме възприели.

Общата представа се отнася до повече предмети или обекти от действителността.

Обикновено това е образ на по-общи или съществени елементи на група сходни елементи.

Общата представа лежи в основата на изграждането на понятията.


Представа (тема по биология) facebook image
Публикувано от: Иванка Добрева

Подобни материалиПредстава (тема по биология) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.