Забравена парола?
Начало на реферати

Предприятието- основен икономически субект на стопанската дейност. Правни норми


  1. Предприятието- основен икономически субект на стопанската дейност. Правни норми.


Стопанското предприятие е формална организация със стопанска цел, т.е. цели генерирането на печалба за своите собственици чрез задоволяване на обществени потребности с различни продукти и услуги. Важна особеност на стопанското предприятие е изискването то да осъществява дейността си ефективно, т.е. крайният резултат от дейността му да бъде по-голям от използваните за получаването му входящи ресурси и така да генерира печалба.

Според Търговския закон предприятието е организационната форма, под която търговецът извършва дейността си. То е основна форма на БО.От икономическа гледна точка под предприятие се разбира:

  • стопанска дейност, извършена от даден предприемач.

  • организационна форма, под която съответният предприемач извършва стопанска дейност

Търговския закон определя предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Съвкупността от права-основните права, които формират съдържанието на предприятието. Това са имуществени и неимуществени права.

Имуществените права са тези, които могат да бъдат стойностно оценени. Такива са вещните права- право на собственост, на строеж и т.н., облигационни права- различните видове вземания, правата в/у нематериални блага- в/у търговска марка, лицензи, ноу-хау.

Неимуществени права са тези, които не могат да бъдат пряко стойностно оценени- например правото на фирма.

Съвкупността от задължения това са главно парични задължения- задължения на договори, на взети кредити и други. Те формират пасива на имуществото.

Фактически отношения тук се включват създадената търговска организация, каналите за пласмента на продукцията, клиантела, делови контакти и други.

Предприятията като форма на БО могат да се класифицират според правната им форма по следния начин:

  • предприятие на едноличен търговец

  • публично предприятие

  • предприятие на търговско дружество

  • държавно предприятие

  • кооперация

Предприятие на ЕТ според Търговски я закон като едниличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.

Публично предприятие формирането на такова предприятие е начин за преобразуване на държавните и общинските предприятия чрез разпределяне на имуществото им в дялове и акции. Това е първата стъпка по пътя на приватизацията им. Втората крачка е продажбата на държавните и общинските дялове и акции. Държавното и общинското предприятие може да бъде ЕООД или ЕАД.

Предприятие на търговско дружество- търговското дружество е вид търговец. Търговския закон го определя като обединяване на две или повече лица за

Предприятието- основен икономически субект на стопанската дейност. Правни норми facebook image
Публикувано от: Николинка Георгиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.