Забравена парола?
Начало на реферати

ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ФОРМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ 1


ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ФОРМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ


Разгледано в този ракурс предприятието е форма, целяща генериране на печалба за собствениците си чрез задоволяване на обществени потребности с различни блага. От позициите на системния подход разглеждаме фирмата като система, в която постъпилите на входа ресурси при взаимодействието си се подават на изхода като определят резултата(печалба или загуба). Този подход включва разглеждането на предприятието в следните аспекти: производство на икономически, правен, управленски и социален

1. Предприятието в производствено икономически аспект независимо от своя мащаб и предмет нна дейност всички предприятия имат три неизменни функции:

  • Придобиване на производствени ресурси

  • Преобразуване посредством технологиите в готова продукция

  • Продажба на продукцията на пазара

При това колебанията в търсенето на крайни продукти се трансформират в колебания на търсенето на факторовия пазар. При втората функция се откроява въпросът за технологичния избор, от решаването на който пряко зависи производителността на труда и ефективността на предприятието.

При третата функция се откроява изборът за най-рационален вариант в продажбите като обем, пазарен дял, мащаб на пр-вото и процент на печалбата.

2. Предприятието в управленски аспект в този аспект можем да равглеждаме фирмата като кибернетична(саморегулираща се) система, имаща следните особености:

  • Представлява най- сложна система, състояща се от подсистеми, структурни елементи, свързани със сложни връзки и зависимости.

  • Фирмата е незатворена кибернетична система с обратна връзка, тъй като човекът взима решения, чрез които става саморегулирането. Това налага събиране, обработка и анализ на информацията с цел вземане на решения, които да се предадат на системата, с оглед нейната промяна, регулиране, развитие. Основните етапи, през които минава вземането на решение са: възникване и диагностика на проблема; целеустановяване; проучване; изработване изпълнение и контрол на решението; осигуряване на обратна връзка. Решенията се вземат както под въздействието на външната среда, така и под влияние на собствените подсистеми.

Управлението е информационен процес и може да се разглежда като изработване и осъществяване на решения.

  • Предприятието е вероятност на стохастическа система при едно и също въздействие поведението на системата е различно. Това предполага различни варианти на решения. Задача на управлението е да намали вероятностния характер. Тази особеност на с-мата предпоставя прилагането на стратегии за дългосрочно време.

  • Предприятието е динамична система- елементите на системата реагират на измененията на обекта на управление и външната среда.

  • Предприятието е адаптивна система- тя не само реагира на промените във вътрешна и външна среда, но и бързо се преустройва.

  • Предприятието е система с хомеостатичен характер на всеки етап системата и елементите й се поддържат в определени граници(хомеостазис). В процеса на развитие на тези граници се променят и усъвършенстват, и се постига нов хомеостазис.

  • Предприятието е система с ентропичен характер- протичат непланирани, неравномерни, неблагоприятни процеси. Това води до загуби.

Предприятието е сложна, динамична, саморегулираща се система, имаща способност да се адаптира, както и вероятностен хомеостатичен, ентропичен характер.

3. Предприятието в правен аспект според търговския закон на България от 1991 г., предприятието е от организационна форма, в която търговецът извършва дейността си. Предприятието е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Можем да ги разтълкуваме както следва: правата биват имуществени тези, които могат да бъдат стойностно оценени. Такива са вечните права на собственост, на строеж, облигационните права право на вземания; правата върху нематериални блага, търговска марка, лиценз, ноу хау.Неимуществени права са тези, които не могат да бъдат пряко оценени право на фирма,

ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ФОРМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ 1 facebook image
Публикувано от: Пенка Милчева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.