Забравена парола?
Начало на реферати

Предмет и задачи на методиката на чуждоезиковото обучение


Предмет и задачи на методиката на чуждоезиковото обучение. Връзка

на ранното чуждоезиково обучение с другите науки
Методиката на обучението по чужд език е педагогическа дисциплина, която обслужва обучението по чужд език и подготовката и усъвършенстването на учителите по чужди езици. Тя описва неговите цели, съдържанието, принципите, методите, средствата и похватите, характерни за процеса на обучение в българското училище, а също така е свързана с дейността на учениците и с развитието на самата наука.

Методиката на чуждоезиковото обучение отговаря на някои въпроси, като например на какво да учим учениците, за да може да се постигнат определените цели на обучение. Това зависи от условията, в които протича обучението по чужд език и подготовката на преподавателите по езика. Педагогиката на методиката на ЧЕО е изграждането на оптимална система на учение на учебния процес, т.е. система, при която се постига най-ефективно овладяване на изучаването на чуждия език.

Задача на методиката като научна дисциплина е учителя да бъде научен как да постига възможно най-добри резултати в своята работа при конкретните условия, при които работи. За да постигне тези умения учителят трябва да знае кои фактори определят ефективността на неговата дейност. Той трябва да притежава знания, които ще му позволят да организира и води самостоятелно и съзнателно. Учителят трябва да взима самостоятелно решения в зависимост от потребностите на обучаваните, при необходимост да внася промени в учебното съдържание, да планира оптимално както своята така и дейността на учениците си, да подбира най-ефективното съчетание от методи и похвати, за да може всеки ученик да постигне максималното чуждоезиково обучение.В съдържанието на методиката на ЧЕО влизат факторите,които определят ефективността на учебния процес,тяхната системна взаимовръзка,правилата,по които учителят е длъжен да изпълнява своите действия.

Методиката на чуждоезиковото обучение е самостоятелна наука, която не търси шаблони, щампи, а трябва да се строи с оглед спецификата на целите, задачите, етапите на обучение и конкретните условия на работа. Методиката на чуждоезиковото обучение има свои понятия и категории, които не дублират понятията и категориите на сходните науки и не произлизат от тях. Методиката на чуждоезиковото обучение си има свой предмет на изследване, неповторим в нито една от науките, а именно обучение на чужд език, като средство за общуване, но в същото време е свързана с другите науки. Като всяка наука методиката на чуждоезиковото обучение използва данните на другите науки доколкото те формират или общите закономерности на процеса на обучение и възпитание или закономерностите на проява на висшите психически функции в процеса на обучението и възпитанието. Освен това в методиката действат свои собствени специфични закономерности. Във възрастов план методиката се подразделя на:

1. Методика на РЧЕО обхваща обучението по ЧЕ на деца от 4-5 годишна възраст до 9-10год., т.е. в ДГ и НУВ.

2. Методика на чуждоезиковото обучение в средно училище.

3. Методика на чуждоезиковото обучение на възрастни хора.

Освен тези вертикални връзки методиката е свързана на хоризонтално равнище с други науки, като: лингвистика, психология, физиология, социолингвистика, психолингвистика и т.н.

Методиката като педагогическа дисциплина на първо място е свързана с общата педагогика и дидактиката.Тези дисциплини имат общ обект-обучението.Методиката на ЧЕО отчита основните изисквания за целите,принципите,методите,организационните форми на обучение от дидактиката,като ги прилага,развива и конкретизира в зависимост на ЧЕ като учебен предмет.От своя страна методиката на ЧЕО също дава своя принос за обогатяването на общата теория на обучението.Методиката на ЧЕО е свързана и с философията,на която като наука за всеобщите закономерности са подчинени както битието,така и мисленето на човека.

Методиката на чуждоезиковото обучение е свързана с лингвистиката и психологията. Тя не може без лингвистичните данни, които изискват съобразяване със съвременните изисквания на езикознанието. Лингвистичното съдържание на обучението по ЧЕ се реализира в езиковите аспекти ( фонетика, лексика, граматика ) в моделите на изречения диалог монолог. На методиката са необходими и психологични знания за закономерностите: за овладяване на речта, за механизмите на речевата дейност на човека, за процесите на мисленето, които остават в съзнанието на учениците в хода на усвояването на речта на чуждия език, за възрастовите и индивидуалните способности на учащите.

Философията дава на методиката на чуждоезиковото обучение представа за мотивите за овладяването на езика, за видовете памет и ролята на паметта в обучението.

Методиката на чуждоезиковото обучение е свързана и с психолингвистиката, а фонетиката е комплексна научна дисциплина, изучаваща процесите на възприемането, формирането и зараждането на речта в съответствие със системите на езика.

Методиката на чуждоезиковото обучение е свързана и с педагогическата философия, която изучава закономерностите на развитието на човека в условията на обучението и възпитанието. Методиката е свързана и със социологията, която е наука за обществото като цялостна система. Базисният характер на тази дисциплина на методиката се обяснява с това, че развитието на езика и мотивите за неговото изучаване се определят от икономическото и социално развитие на обществото. Данните на социологията методиката използва посредством други дисциплини, една от които е възникнала на границата на социологията и лингвистиката ( социолингвистика ) и на социалната философия. Социолингвистиката изучава комплекс от проблеми, свързани със социалната природа на езика, с неговите обществени функции, с механизмите на въздействие на социалните фактори върху езика и каква роля играе езика в живота на обществото.

Методиката на чуждоезиковото обучение е свързана и със странознанието, което е базисна наука за методиката, предмет на която е съвкупността от сведения за страната на изучавания език. Езикът, който е предмет на изучаване дава представа за обичаите, традициите, културните ценности, присъщи на дадения народ.

Методиката на чуждоезиковото обучение е свързана и с лингвокултурологията взаимовръзката на езика и културата в процеса на неговото функциониране. Предмет е материалната и духовна култура, отразена в езика.

Методиката на чуждоезиковото обучение използва и всички постижения на текстовата лингвистика, която е един от най-новите клонове на лингвистиката. Методиката използва и постиженията на литературознанието.
Предмет и задачи на методиката на чуждоезиковото обучение facebook image
Публикувано от: Росица Димова

Подобни материалиПредмет и задачи на методиката на чуждоезиковото обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.