Забравена парола?
Начало на реферати

ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА ДИСЦИПЛИНАТА ТЕОРИЯ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА


Предмет и метод на дисциплината Теория на Външната политика

Теория: функции и методи

Теория - съвкупност от научни положения, които обясняват някои факти и дават възможност да се открият нови факти.

Функции на ТВП :

  1. Познавателна- допуска познаваемост на политическите процеси

  2. Идеологическа- обвързва ВП с определена ценностна система

  3. Прогностична

  4. Практикоприложна

Методи на ТВП:

Метод на логико-интуитивния анализ:

  • Експертна оценка

  • Евристични методи - мозъчна атака, Делфи метод /експертите работят независимо един от друг/

  • Собствено-ситуационен анализ - политическа игра

Метод на формализирания анализ:

  • Политическите процеси са познаваеми и това позволява да се извеждат причини и следствия.

  • Методът позволява политическите зависимости да се изразяват с точни математически изрази.

  • Шестицата = f(здраво учене)

Метод на квантифицирания анализ / околичествяване /

Придаване на числени стойности на материални изрази за по-висока достоверност. Тук се борави с числа!

Метод на системния анализ

Обектът на анализ при този метод се разглежда като система от много субсистеми, които от своя страна се делят на субсистеми и т.н.

Допуска се, че системата има околна /релевантна/ среда и оттук произтича необходимостта от поддържането на граница било тя материална или абстрактна. Системната теория разглежда обмяната, която протича между системата и релевантната й среда в рамките на натрупването / по-скоро складирането / и контрола на информацията. Допуска се още, че системите ще се стремят към състояние на равновесие или хомеостазис/ хомеостаза. Системите се променят посредством вътрешна диференциация.

Равнища и обекти на анализ

Три равнища - индивидуално, държава, система на МО / При Холсти системата на МО е = система от държави + глобална система/

Обекти на анализ:

Личност - ролеви, функционални и психологически характеристики на дадената личност, които оказват влияние върху взимането на ВПрешения от тази личност.

Анализа се прави на базата на портрет на личността, включващ редица елементи като : споделяни ценности; лични амбиции и цели; възприятия за себе си, за другите и за света; характер /устойчивост при кризи и т.н./; навици /нарушаването им може да разклати стабилността на личността/; стратегията и тактиката на личността за постигане на определени цели; авторитета на личността; интелектуален капацитет; образование.

Държава - при анализа на държава се използва обективна статистическа информация.

Постоянна информация :

  • територия, релеф, климат

  • население / важна е най-вече възрастовата граница говори за мобилизационните възможности; важна е и образователната структура- говори за отношението към новите технологии, обновлението, и явно, пак за потенциала/

  • социална структура /има ли наличие на малцинства и оттук наличието на иредентистки настроения/

  • !държавното устройство се разглежда като сравнително постоянна категория!

Променяща се информация:

  • темпове на растеж /БНП/,

  • конкурентноспособност /дял в св. износ и производство - показател за потенциал/

  • състояние и характер на икономическата система / степен на либерализация; наличие на условия за самодостатъчност; за технологично обновление/

  • националната култура - установените общоспазвани правила на играта

  • историческа памет - виж Балканите

Анализират се още :

ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА ДИСЦИПЛИНАТА ТЕОРИЯ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА facebook image
Публикувано от: Любомир Луканов

Облагане с ДДС и акциз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.