Начало на реферати

Правописният въпрос след Освобождението


а) буква  се изхвърля от употреба и се заменя с я или е според книжовното произношение;

б) буква  се изхвърля от употреба и се замества с ъ;

в) буква ъ не се пише в края на думите, където тя няма звукова стойност;

г) буква ь не се пише в края на думите, но остава за означаване на мекост пред о (Кольо, актьор);

д) остава в сила синтактичното правило за употреба на пълен и кратък член при имената от м. р., ед. ч.

С премахването на буква  и въвеждането на фонетично означаване на нейния изговор с я и е се внесе опростяване на правописа и възможност за по-широко усвояване на книжовния изговор.

С премахването на буква  и въвеждането на единно означаване на звук ъ с буква ъ нашият правопис стана по-добре съобразен със съвременното състояние на езика и по-лек за усвояване.

С премахването на безгласните букви ъ и ь в края на думите се постигна не само техническо, но и практическо опростяване, тъй като стана излишно да се учат формални правила за разграничаване употребата на двете букви в края на думите.

Правописната комисия предлагаше да се употребяват свободно двете форми на члена в м. р., ед. ч. (пълен и кратък член). Министерският съвет обаче не възприе това предложение и запази старото синтактично правило, доста трудно за прилагане.

Правописната комисия от 1944 г. даде решение или насока за решаване и на други правописно-езикови въпроси (незадължителност на някои остарели форми, например винителен падеж при лични имена от мъжки род, уточняване на правописа на редица думи). Внесоха се известни опростявания и уточнявания и в правописа на сложни думи, на главни букви, както и в употребата на препинателни знаци.

Нашият съвременен деветосептемврийски правопис съвпада в основните си положения с проекта на Историко-филоложкия клон на БАН от 1922 г. Главното му отличие от правописа на Ст. Омарчевски е в начина на предаване на гласната ъ — чрез буква ъ. Близък прототип на съвременния правопис по-далеч в миналото намираме в проекта на К. Величков от 1895 г.

В обобщение на направения преглед може да се изтъкне, че българският правопис постепенно е еволюирал, като се е освобождавал от влиянието на остарялата традиция и се е съобразявал със съвременния книжовен изговор. В миналото прилагането на фонетичния принцип в българския правопис беше по-ограничено поради доста широкото прилагане на традиционно-историческия принцип, според който известни букви (, ъ, ь) се употребявала редовно на историческите си места, както са били употребявани в старобългарски, без да е оправдано това от гледище на съвременния изговор. Всъщност историята на българския правопис е била борба за ограничаване на традиционния принцип, поддържан от по-консервативни и реакционни среди, в полза на фонетичния принцип, оформен своеобразно на българска почва, поддържан от по-прогресивни среди. Надмощието на фонетичния правописен принцип над традиционния е напълно оправдано при създаване на една нова писменост, каквато е нашата съвременна писменост, изградена на народна езикова основа през Възраждането и след Освобождението.

Правописният въпрос след Освобождението facebook image
Публикувано от: Стефан Великов

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.