Начало на реферати

Правописният въпрос след Освобождението


а) възстановява се буквата  в корени на думи и техни производни, в които има двойно произношение, т. е. редуване на я и е, например брг, прибржен; голм, голми, голмя се; грх, грша; дл, для и пр. Думи, в чиито корени и техни производни не се среща книжовен изговор я, а само е, се пишат с е, а не с , както е било по официалния правопис до 1921 г., например беда, бедствие, бедя; вреда, вреден, вредя; реч, речник, река; стрела, стрелям; съвет, съветвам, съвещавам и пр.;

б) възстановяване на ъ в края на думите и на етимологичното му място в думите, например мъхъ, дъно; също и при членуване: градъградътъ, човекъчовекътъ;

в) възстановяване на ь в края на думите, както и като знак за мекост в думите и при членуване, например Кольо, Цоньо, актьоръ, синьо; коньконьтъ, учительучительтъ, радостьрадостьта;

г) буква  остава да се употребява на етимологичното си място, например дб, рка, втре, вже, тга и пр.;

д) възстановява се синтактичното правило за употреба на пълния и краткия член в м. р., ед. ч., например столът се обърна, но подай ми стола, седни на стола.

Разликата между правописа на Цанков и правописа на Иванчев от 1899 г. е само при употребата на буквата , която в правописа на Иванчев се употребява винаги на етимологичното си място, а в правописа на Цанков е ограничена в случаи, където има редуване на изговор я и е.

С въвеждането на правописа на Цанков правописните разногласия не бяха прекратени. Левият печат продължаваше да си служи с правописа на Омарчевски (за да пресече тази практика, Цачков утвърди, т. е. направи задължителен, със закон своя правопис през 1928 г.), а част от нашите езиковеди — А. Т.-Балан, Б. Цонев — водеха борба за прилагане на така наречения академичен правопис, препоръчан през 1922 г. от Историко-филоложкия клон на БАН, но отхвърлен от общото събрание на Академията поради отрицателното отношение на представителите на другите науки. „А к а д е м и ч н и я т” правопис заменяше  с я и е с ъ и изхвърляше еровете в края на думите. Малко по-късно, през 1924 г., Историко-филоложкият клон на БАН се изказа за запазване на краесловните ерове. През 1936 г. министърът на просветата Н. П. Н и к о л а е в  назначи комисия от филолози, на която бе възложено да внесе необходимите уяснения в правописа, като същевременно поправи допуснатите в него неточности и отстрани всички неустановености. Поради появилите се разногласия между членовете на комисията нейната работа не даде конкретни резултати.

* * *

След народното Деветосептемврийско въстание през 1944 г, нашата отечественофронтовска власт не можеше да не вземе мерки за нова правописна реформа, за да бъде установен един научно издържан и обществено по-добре мотивиран правопис. Наскоро след 9 септември бе назначена голяма комисия от езиковеди и писатели. Едновременно с обсъждането в комисията въпросите се обсъждаха и в печата. В резултат на работата на комисията и публичното обсъждане на въпросите бе извършена правописна реформа със специална наредба-закон, публикувана в Държавен вестник от 27. II. 1945 г. Основните положения на тази реформа са следните:

Правописният въпрос след Освобождението facebook image
Публикувано от: Стефан Великов

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.