Начало на реферати

Право


Обективната страна на администр.нарушения включва:деянието,противоправния х-р на нарушението,неговата насоченост с/у реда на държавно упр-е,наказуемостта и реда по който а санкционира нарушението.Субективната страна обхваща дееца акто основен елемент,предпоставка за която е състоянието на вменяемост.Характерен белег на админ.нарушение е,че е човешко деяние,к може да се изазичрез д-вие или безд-е.To е противоправно деяние.То е вид правно нарушение,к се характ. с определена степен на обществ.опасност,по ниска от тази на престъплнията.За всяко адм.нарушение се прилага нормативният акт,който е бил в сила по време на извършването му,а ако до влизане на наказателното постановление в сила настъпят изменения в нормативната уредба се прилага онази разпоредба,която е по-благоприятна за нарушителя..Характерно за адм.нарушения,извършени по непредспазливост,е че те по правило са наказуеми.Не се наказват само отделни непредпазливи деяния в изрично предвидените от закона случаи

Административнонаказателната отговорност е лична,тя може да се носи само от определено фз.лице,което следва да отговаря кумулативно на следните условия:1/да е в с-е да разбира св-вото и значението на извършенот;2/да може да ръководи и контролира постъпките си.Не е възмможно тя да се носи от юридически лица


7.Административни наказния-определение ,видове и ред на наказване.

Адм.ак. е форма на държавна принуда,вид правна санкция,к се налага по администраитвен ред за извършено администр.нарушение.То е вид административна принуда.То преследва специфични цели и съответстващите имфункции.превъзпитателна,репресивна.Адм.наказния са законоустановени.Основните видове адм.нак. са :обществено порицание,глоба,временно лишаване от право да се упражнява опредлена професия или дейност.Също така задържането в поделенията на МВР за срок от 15 денонощияпо Указа за борба с дребното хулигантство,отсртраняванет на незаконно извършен строеж.Когато се установи,че деянието е извършено виновно и няма основания за изключване на административно


8.Учение за престъплението.Елементи на престъплението.Обективна и субективна страна на престъплението.Обстоятелства,които изключват пресъпния х-р на деянието.

Криминологията е наука за борба с престъпността.В етимологичен смисъл тя е учение за престъплението.Всеобщо е разбираето,че престъпността е относително масово,историческо,социално обусловено явление.За разлика от престъпността ,престъплението е отделен,индивидуален акт.Налице е диалектическо единство м/у тях.На тази основа те се намират в съотношение част към цяло(като единични към общо)Общото е престъпността,в която се отраява единичното-отделното пресъпление.Престъпните деяния са подчертано антиобществени явления и задача на наказателното право е да ги изучава и да регламентира средства и методи за тяхното санкциониране.Законът е определил елементите на пресъплените да са:деяние,обществена опасност на деянието,наказуемост и виновно извършване.Престъплението е също така обществено опасно,доколкоото уврежда или застрашава установения с К-ята правов ред,личността,правата и законните интереси на гражданите,на юридическите лица и държавата.Обществената опасност на престъплението е негово обективно качество.Общ.опасност има обективна природа ,но в същото време разкрива и изестна субективна страна,затоа защото деецът извършва конкретно деяние,неговата противоправности произтичащите вреди.Признак на понятието за престъпление е и вината.Престъпно е деянието ,ако деецът е искал или допускал или е бил в с-е да предвиди и предотврати неговите обществено опасни последици.Вината е елемент от субективната страна на престъплението.Вината се проявявав две форми:умисъл и непредпазливост.Деянието е умишлено,когто деецът е съзнавал обществено опасния му х-р,предвиждал е последиците.В тази дефиниция се разграничават три основни елемента:съзнание на лицето относно обществено опасния х-р на деянието,предвиждане на неговите общ.опасни последици,пряко насочване на дееца за достигане на дееца за достигане на тези последици или допускане те да настъпят..Деянието е непредпазливо,ако деецът е предвиждал настъпването на тия последици,но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.Два основни вида непредпзливост,традиционно наричани”самонадеяност” и „небрежност”.При тях вината е свързана с това че деецът поради недосатъчно обмисляне и загриженост или необоснована увереност не осъзнава тези последици на своето деяние,които в нормална ситуация би могъл да избегне.


9.Учение за наказанието.Цели на наказанието.Видове наказания.

Наказанието представлява законоустановена мярка за държавна принуда,държавна наказателна репресия,налагана от съда на виновни за извършване на престъпление лица.Наказанието като санкция представляваограничаване определени права и свободи на лицата .Наказанието съставлява израз на отн-нието на държавата и гражданското общ-во спрямо престъпните посегателства.Характерно е че единствено съдът като правораздавателен орган е компетентен да признае едно лице за виновно и да му наложи наказание по смисъл на Наказателния кодекс.Това е белег на правова държава.С наказанието се цели да се предотврати извършването на бъдещи деяния и в крайна сметка-да се създадат условия за снижаване,ограничаване,котрол в/у престъпността като цялостно обществено явление.На първо място е целта за поправяне и превъзпитание нс лицето,осъдено за извършено престъпление с влязла в сила съдебна присъда.Наказателната санкция,също така води до отнемане възможността на дееца да извърши нови престъпления.Осъдителната прсъда на наказателния съд има възпитателно и превантивно действие с оглед поддържане на законноста в страната.Системата на наказанията включва следните наказания:доживотен затвор;лишаване от свобода,пробация,поправителен труд без лишаване от свобода,конфискация на наличното имущество,глоба,лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност,лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност,лишаване от право на получени ордени,звания и отличия,лишаване от военно звание и обществено порицание.

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.