Начало на реферати

Право


Членовете на кабинета не се ползват с имиунитет на народни представители ,в който смисъл могат да се преследват наказателно за деяния ,извършени при или по повод изпълнение на своите задължения.


5.Конституционен съд-предназначение и характерни черти.Състав и изграждане.Правомощия и актове .Ред на дейност.

Конституционният съд(КС) е един от най-важните нововъведения на новата ни Конституция.КС е висш орган със специална компетентост,заемащ специално място в с-мата на държавните органи,независим е от трите власти и се ръководи само и единствено от разпоредбите на К-ята и специалния закон.Негова основна ф-ция е да „осигурява върховенство на к-ята” и в този смисъл се приема че притежава т.нар. „върховна политическа юрисдикция”.КС е изграден от три основни административни звена:”Съдебна дейност и правна информация”,”Международно сътрудничество”,”Финанси и счетоводство”.Като финансово незавсим от изпълнителнаа власт,съдът има собсвен бюджет,който се съставя от него и внася в парламента от председателя.

КС се състой от 12 съдии.За съдии в Конституционния съд се назначават български граждани,който нямат друго гражданство и са юристи с високи професионални и нравствени качесства ,най-малко с 15годишен трудов стаж.

Мандатът на съдиите от КС е 9 г.,без възможност за преизбиране.За разлика от съдиите КС няма определен срок на правомощия,той е единствения държавен орган ,който никога не прекратява своя мандат.К-ята въвежда рационален механизъм ,осигуряваща непрекъсваемост на мандата ,чрез т.нар.принцип на ротацията,съгласно който съставът на КС през 3 г.се обновявя с 1/3та ,т.е. заменят се 4ма съдии.

Съдиите от КС се ползват с имунитет.Имунитетът на съдиите се снема от самия съд .Мандатът на съдия в Конст.съд се прикратява при:1/изтичане на определения срок;2/подаване на оставка пред КС;3/влизане в сила на присъда,с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;4/фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 1година.;5/несъвместимост с представителен мандат или друга,посочена от конституционния текст длъжност и дейности;6/смърт.

Първото заседание на КС ,на което се избира председател на съда ,се ръковод от най-възрастния.Председателят на съда се избира за срок от 3год,Възможността за преизбирането му не е законово уредена.Неговите ф-ции:1/представлява съда;2/ръководи съдебните заседания;3/упражнява бюджета;4/разпределя работата м/у съдиите;5/назначава главния секретар и служителите на съда;6/ръководи административно дейността на съда;7/обнародва актовете на съда.

При съответствие председателят на съда се замества от най-възрастния съдия.

Правомощията на съда са установени в чл149,ал1,т1-8 от КРБ и чл12 от ЗКС и нормативно гарантирани със забраната да се предоставят или отнемат със закон

КС :1/Дава задължиелни тълкувания на К-ята;2/Произнася се п искане на противоконституционност на законите и на другите актове на НС,както и на актовете на президента;3/Решава спорове за компетентност м/у НС,президента и МС,както и м/у органите на местното самоуправление и централните изпълнителни органи;4.Произнася се за съответствието на сключените от реп.Б-я м/ународни договори с К-ята преди ратификацията им,както и за съотвтствие на законите с общопризнатите норми на м/ународното право и м/ународните договори по които Б-я е страна;5/Произнася се по спорове за конституционносттс нс политическите партии и сдружения;6/Произнася се по спорове за законността на избора за резидент,вицепрезидент и народен представител;7/Произнася се по обвинения,повдигнати от НС с/у президента и вицепрезидента.;8/Установява неизбираемост или несъвместимост на наоден представител с упражняванео на др ф-ции.;9/Снема имунитета и установява фактическа невъзможност и несъвместимост на конституционните съдии.

Ред на дейност.Актове на КС –Самото пройзводство е разделено на две части-на първата съдът се произнася по допустимостта на предявения иск с определение в закрито заседание,във втората-допуска разглеждане на делото по същество.Съдът заседава когато присъстват най-малко2/3 от съдиите.Заседанията за закрити,без участие на заинтересуваните страни,с изключение на въпроси касаещи повдигнато обвинение с/у президента,несъвместимост,при риск за немане имунитета на конституционния съдия.Решенията се взеат с абсолютно мнозинство.Гласуването е явно,по изключение -тайноДопустими са само писмени доказателства.По изключение –лично явяване на експерти.КС приема 3 вида актове-решения,опеделения и разпореждния.

Тема 13 Административни нарушения-определение.Обективна и субективна страна на нарушенията.Субекти на административната отоворност


6.Адм.нар-е е основанието за възникване и реализиране на административнонаказателната отговорност,а оттук и за прилагане на адинистративна принуда под формата на административно наказание или на принудителна административна мярка.

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.