Начало на реферати

Право


Когато и третият мандат приключи неуспешно настъпва т.нар. парламентарна криза ,т.е. предвид изчерпаните възможности за съставяне на правителство в рамките на действащия парламент,президентът назначава служебно правителство ,разпуска Нар.събрание и насрочва избори за нов парламент.

При неуспешно приключил предварителен етап се преминава към втория-парламентарен,който е подразделен на два стадия-избор на премиер и избор на кабинет.

Изборът на предложения кандидат за мин-председател е таен и положителен в случай на получено обикновено мнозинство.Той предлага на парламентасъстава на правителството,броя,наименованието и видовете министерства.

Гласуването на проектосъстава е също тайно и с обикновено мнозинство.Гласува се an block,т.е. листата в цялост и без възможност за подбор,съответно отхвърляне или одобряване на отделните кандидати ,посочени в нея.Въпреки изрична норма на хипотезата ,Конституционният съд в решение №20/23.12.1992г. приема,че при ибран кандидат за премиер ,но отрицателен вот за проектосъстав ,мандатът следва да се счите за неуспешно приключил.

Новоизбрания кабинет полага клетва пред Народното събрание.

Правоощия и актове на МС

Правомощията на правителството са регламентирани в два конституционно текста и обобщаващо установени като изпълнителни по х-р ,осъществяващи висшата изпълнителна власт въз основа и в изпълнение на закона.

Съгласно текстовете на чл105-107 от К-ята Министерсия съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с К-ята и законите,осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на Въоражените сили.Той ръководи изпълнението на държавния бюджет,организира стопанисването на държавното имущество;сключва ,утвърждава и денонсира м/ународни договори в случаите,предвидени в закона.

Специфично за кабинета е да отменя незаконосъобразните или неправилните актове на министрите.

В неизпълнение на своите ф-ции кабинетът приема разпоредителни по х-р и подзаконови по природа актове,в частност постановления,разпореждания и решения,като с постановления приема правилници и наредби.

Постановленията са нормативни актове,които се приемат по основни въпроси на компетентността.Те се делят на постановления,нормативни по х-р(т.е. съдържащи и въвеждащи правила за поведение) о постановления,нормативни по предназначние(чрез които се приемат актове,съдържащи правни норми)

Разпорежданията и решенията да ненормативни по съдържание и уреждат конкретни обществени (в първия случай) или конкретни индивидуални отн-я.

Правилникът е вид подзаконов нормативен акт,издаван с цел приложение на закона или регламентация в устройството ,структурата и дейността на органи и институции.

Наредбата е акт ,целящ конкретизиране на части от други нормативни актове или отделни норми.

Отделните министри са също компетентни да издават самостоятелни актове.В най-общ смисъл те следва да са подчинени на общите правителствени актове и закона,имат общодържавен х-р и са по същност административни актове,поднадзорни на прокуратурата.

Актовете на отделните министри са правилници,наредби,инструкции и заповеди.

Заповедите и инструкциите са ненормативни актове,като в последните от тях се дават указания за прилагане на нормативни актове,за чието изпълнение издателя на инструкцията отговаря или е ангажиран да обезпечи.

Правилниците,наредбите и инструкциите влизат в сила 3 дни след обнродването им в „Държавен вестник”,а заповедите от деня на издавнето им.

Отговорност на правителството.Правителствената отговорност е основен и може би най-типичен белег на парламентаризма.Тя е изключително политическа по х-р и логично съответствие на неотговорността на държавния глава.

Отговорността на кабинета съществува в следните форми:1/като колективна и солидарна отговорност на правителството за неговата дейност;2/специална отговорност на премиера за цялостната политика на правителството.Тези два вида отговорност се реализират пред Народното Събрание посредством два института:вот на недоверие,който се гласува по инициатива на парламента,по предложение на 1/5 от народните представители и се приема с абсолютно мнозинство, и вот на доверие ,искан от кабинета по конкретен повод или предвид цялостната му дейност.В хипотези на негативен резултат,премиерът е конституционно задължен да подаде оставка.3/Отговорност на отделния министър ,пред правителството за неговата незадоволителна дейност.Исторически тя произтича от задължението на министрите да управляват съобразно гледището на мнозинството в парламента,поставя се в действие чрез блам на министъра и има за снакция задължение за подаване на оставка.4/Отговорност на министрите за вреди,причинени на граждани от техни незаконни действия и актове.Тя се реализира по реда на Законаза отговорност на държавата за вреди,причинени на граждани,в който смисъл не е пряка,а трансформирана като отговорност на държавата.

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.