Начало на реферати

Право


При осъществяване на правомощията си президентът издава три категории актове-укази,обръщения,послния

Указът на президента е вид юридически ненормативен акт ,пораждащ правни последници от момента на подписването му.Специфика в издаването и ефекта на акта е т.нар.контрасигнатура,т.е. задължене за приподписването му от премиера или съответния министър в зависимост от отрасловата му компетентност.Тя е действие на поемане на отговорност и пряка последица от конституционно прокламираната политическа неотговорност на президента.Не подлежат на подписване само указите,с които се назначава служебно правителство,възлага се проучвателен мандат,разпуска се Народното събрание,връща се или се обнародва закон ,както и укази ,с които се определя организацията и редът на дейност на служителите къ Президентството и се назначава персонала и се насрочват избори и референдуми.

Обръщенията и посланията са неюридически актове с политически х-р,с които президентът взима отн-е по въпроси на вътрешната и външната политика или отправя призиви към народа и парламента.Типичен техен белег и особеност ,отличаваща ги от аналогичните актове на парламента ,е техният директивен х-р по отн-е на изпълнителната власт.

Отговорности.Отговорността на президента е изключително и само наказателна по х-р и възниква в случаи на извършени държавна измяна и нарушение на К-ята.

Процедурата за реализация на отговорността на държавния глава протича в две фази:

Парламентарна и при нея обвинението с/у президента се повдига по предложение на най-малко една четвърт от всички народни представтели(60души)и се поддържа ,респ.потвърждава с квалифицирано мнозинство от две трети(160души).

Следващият етап е преминаване на обвинението в Конституционния съд ,който е длъжен д се произнесе по него в срок от 1 месец.

В случай че констатира консумирано престъпление КС прекратява мандата на президента и изпраща делото на главния прокурор за образуване на наказателно производствоот общ х-р.

Без надлежно прекратен мандат ,президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване.


4.Министерски съвет-характерни черти.Ред на образуване,състав и срок на правомощия.Правомощия и правни актове .Отговорност на МС

Министерския съвет има следните важни характеристики:

1/Като разпоредителен и изпълнителен орган МС е орган с обща компетентност ,на който е поверено цялото оперативно управление на държавните дела в различните сфери на държавната дейност и национално стопанство.

2/Дейността,която осъществява,е въз основа и в изпълнение на закона,предвид на което се и приема ,че кабинетът извършва т.нар.вторична уредба на обществените отн-я на основата на актовете на парламента.

Кабинетът е орган без точно определен мандат.Предвид конституционната разпоредба за подаване на оставка пред новоизбрания парламент,теоретично се приема,че неговия мандат съвпада с този на Народното събрание,т.е. -4години.

Образуване.Формирането на кабинета е вътрешноприсъщ и типичен белег на парламентарния тип държава,който е базисен и определящ за взаимоотн-ята м/у титулярите на властите.Самият механизъм е усложнен юридически по х-р и с типични за същия властнически правоотн-я.В него вземат участие президентът,парламентът и парламентарните групи.

Предпоставка за поставянето му в действие е прекратяване на мандата на действащия кабинет.До съставяне на ново правителство се стига:

1/в резултат на избор на Ново събрание,пред което старият кабинет трябва да подаде оставка

2/при предсрочно прекратяване на мандата на кабинета,а именно:при гласуване на вот на недоверие на МС или примиера,при приеманена тяхната оставка,както и при смърт на мин.-председателя

3/при неполучаване от страна на МС на искания вот на доверие ,в който случай премиерът е конституционно задължен да подаде оставка.

Процедурата по конституиране преминава през няколко етапа.Първият е предварителен(предпарламентарен)и в него участват президентът и парламентарните групи.След консултация м/у тях ,президентът възлага на най-голямата по численост парламентарна група да предложи кандидат за премиер,на когото държавния глава възлага проучвателен мандат,т.е. задължение в срок от 7 дни да предложи проектолиста на бъдещия кабинет.Когато в 7дневен срок кандидатът за мин-председател не успее да предложи състав на мин.съвет ,президентът възлага мандата на втората по численост парламентарна група за кандидат за мин.-председател.

Ако и в този случай не бъде предложен състав на мин.съвет ,президентът възлага на някоя следваща прламентарна група да посочи кандидат за мин-председател.

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.