Начало на реферати

Право


Изборът за нов президент се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.

Съгласно чл93 от КРБ,кандидатът за президент трябва да е навършил 40год.,да е само български гражданин и то по рождение,последните 5 години да е живял на територията на страната,да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание за лишаване от свобода,който отговаря на улсовията за избиране на народен педставител и е живял последните 5 год.в страната.

Кандидатстването се изършва с обща листа.

Изборът се провежда по мажоритарната с-ма на абсолютното мнозинство,т.е. за избрана се счита двойката получила повече от половинаа действителни гласове ,но при условие че в гласуването са участвали повече от половината избиратели.При липса на такова мнозинство ,в седемдневен срок се провежда втори тур ,в който участват двамата кандидати ,получилинай-много гласове.Избран е кандидатът ,получил повече гласове.Резултатите се обявяват от ЦИК в три дневен срок.

Законността на избор може да се оспори на основание съществени нарушения на изборната процедура в едномесечен срок пред Конституционния съд ,в който случай НС насрочва нови избори.

В срок от 7 дни от изборите президентът и вицепрезидентът полагат пред НС клетва.Значението на същата е морално и политическо,тя има конституивен х-р и в този смисъл е акт на встъпване в мандат.

Мандатът на президента е 5 год. с възможност за преизбиране до два мандата .Предсрочното му прекратяване настъпва при точно определени основания-подаване на оставка пред Конституционния съд ,трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си поради тежко заболяване за срок от 1година ,държавна измяна ,нарушение на Конституция и смърт.

Правомощия и актове на президента

Правомощията на държавния глава могат да бъдат условно обособени в следните по-характерни функции:

Представителни функции:в сферата на м/ународните отношения,на нивото на които президентът представлява Републиката пред други държави и висши държавни делегации,сключва м/ународни договори в случаите ,определени със закон;назначава и освобождава от длъжност ръководителите и дипломатичеките представителства и постоянните представители на Реп.Б-я при м/ународни организации по предложение на Мин.съвет и приема акредитивните и отзователините писма на чуждестранните дипломатически представители в страната.

Функции по отбраната и сигурността на страната:Президентът е върховен главнокомандващ на Въораженит сили на реп.Б-я ,на което основние той назначава и освобождава висшия команден състав наВъоражените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на МС.Той оглавява Консултативния съвет за национална сигурност ,където в качеството си на главнокомандващ взема решения.В съответствие с това той може да обявява обща или частична мобилизация по предложение на МС,както и положение на бойна при въоражено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на м/ународни задължения,военно или друго изънредно положение,когато НС не заседава.В тези случаи то се свиква незабавно,за да се произнесе по решението ,т.е. да го потвърди или отмени.

Конституивни ф-ции:освен споменатите органи и служители ,президентът назнчава и освобождава още главния прокурор и председателите на върховните съдилища по предложение на Висшия съдебен съвет.Той участва в конституирането на Конституционния съд,като назначава 1/3 от членовете му.особено съществено е участието му в предварителната фаза на съставяне на кабинета,в качеството си на орган ,предоставящ проучвателен мандат.

Функции във връзка със законодателния процес-въпреки че държ.глава е лишен от законодателна инициатива ,К-ята му предоставя право на отлагателно вето,т.е. право на мотивирано еднократно връщане на вече приет закон за повторно обсъждане в парламента.Срокът за това е 15 дневен от приемането на закона.Ветото на президента може да касае целия закон,отделна негова част или отделни текстове от закона.Парламент може да преодолее отлагателното вето с абслоютно мнозинство ,функционално на което е задължението на президента да го обнародва в 7дневен срок.

Държавният глава е органът,който обнародва законите в „Държавен вестник”и в този смисъл –изключителен субект на промулгацията.Актът на обнародване е указ ,а срокът 15-дневен от приемане на закона.

Други функции-на президента ,неотностими към посочените категории са:правото да насрочва избори за народно събрание и органи на местно самоуправление и да определя датата за произвеждане на национале референдул,когато за това има решение на Народното събрание;да отправя обръщения към народа и народното събрание;да утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на МС ;да награждава с ордени и медали;да дава и възтановява бълграско гражданство и освобождава и лишава от него;да предоставя убежище;да опрощава нецъбираеми државни вземания;да наименува обекти с национално значение и населени места,както и да упражнява право на помилване

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.