Начало на реферати

Право


Първата българска к-я е Търновската приета на 16.04.1879г. от първото българско Велико Нар.Събрание.Най-важните й характеристики са: 1.всеобщо избирателно право,с възраст за пасивното-21г и за активното 30г.;2.парламентарна отговорност на кабинета.;3.колектино и изборно регентство;4.разделение на властите-със законодателна власт на парламента,законодателна инициатива на монарха и княжеска изпълнителна власт;5.неприкосновеност на собствеността ;6.приоритет на общодържавните над частните интереси.

На основата на одобрения конституционен проект,предложен от Националния комитет на Отечествения фронт пред 1946г. Се приема нова К-я.тя реципира основните и най-важни принципи и институции на съветската К-я и в този смисъл –въвежда приоритетна държавна собственост ,както и колективен държавен глава,в лицето на Президиума на Нар.събрание при основен принцип на управление-единство на властта.,

На 18.0531971г. въз основа на проведен национален референдум ,Вел.Нар.Събр. приема нова К-я.Типичните нейни белези се свеждат,освен до въведения за пръв път преамбюл,още и до замяна председателството ба републиката с т,.нар. държавен съвет,в качеството му на колективен държавен глава ,постоянно действащ в периода на сесиите на Нар,Събрание –положение даващо възможност на законодателстване чрез укази.тя премахва възможността за съществуването на частна собственост,заменяйки я с понятието лична.

Последната и най-нова К-я на Б-я е тази от 1991г ,създадена в отговор на необходимостта да бъдат закрепени ,утвърдени и доразвивани в законодателството новите принципи на прохождащото демократично и гражданско общество.Тя се състой от преамбюл и десет глави,включително преходни и заключителни разпоредби.Нейните по-важни и основни характеристики могат да бъдат сведени до следните моменти:

1.въвежда парламентарната репблика,като форма на държавно упр-е,съгласно което е и изградена с-мата от органи на ниво функционално резделение на държавната власт.

2.установява принципа за разделение на властите,който обаче теорията приема като рецепиран по начин ,осигуряващ относителен приоритет на парламента.

3.поставя нормативните основи за належдащия преход от централизирана към пазарно ориентирана иконимика,првъзгласявайки съществуването на публична и частна собственост и обявявайки частната за неприкосновена.

4.утвърждава основите на гражданския статут на ниво придобиване и загубване на гражданство ,основни граждански права и юридически граници за заюитата им.

5.особено значи белег на новия ни основен закон е европейския централизиран модел.


3.Президент на реп.Б-я-правно положение.Правомощия ,актове и отговорност.

Конституционноправната теория различава условно два основни вида президент:силен и слаб

Силният президент е типичен за страните с президентско управление –с-ма при която държавния глава разполага с широки властнически правомощия в областта на вътрешната и външната политки,сигурността и отбраната на страната,предвид на което и оглавява изпълнителната власт.(САЩ)
Слабият празидент е преимуществено представителен орган и често определян от някои теоретици като номинален,чиито решаващи компетенции са главно на ниво участие във формирането на кабинета(Германия ,Италия)

Междинно положение между тези две основни категории заема президента ,който разполага със значително разширени по обем правомощия,упражнявани при форма на управление,която не е президентска(Франция)

Чл.92 от КРБ определя президента като държавен глава ,който олицетворява единството на нацията и представлява Реп.Б-я.в международните отношения.

Неговите основни характеристики могат да бъдат сведени до следните по-характерни момента:

1/Като стоящ извън с-мата на властите и в качеството си на орган ,представляващ единството на нацията ,президентът има „изключителни функции на координатор на останалите държавни органи „.В този смисъл се приема,че неговото основно предназначение се свежда до реализациа на глобалните национални интереси-териториалната цялост,националната сигурност в просперитет на нацията.

2/Спецификата в конституирането на президента е т.нар.дуализъм на изпълнителната власт,свързан със специфичното място,което президентът заема в пирамидалната структура на властта.Начинът на уреждане на компетенциите му индицира ,че той притежава решаващи изпълнителни и властнически компетенции,без обаче да е титуляр на изпълнителната власт.В този смисъл той се приема като ангажиран с най-важните стратегически проблеми на управлението ,докато кабинета реализира само текущата държавна политика.

3/С оглед на факта ,че упражнява решаващо влияние при осъществяването на държавната власт ,теорията приема ,че той не може да бъде безрезервно отнесен нито към силния,нито към слабия тип президент,в който смисъл и заема междинно положение м.у двете.

Редът за избор на държавен глава е регламентиран в Конституцията и Закона за избор на президент и вицепрезидент на реп.Б-я.

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.