Начало на реферати

Право


Прекрат е обратен акт на неговото учред.С този акт се прекъсва правната връзка м/у страните.В КТ са реглам редица основания за прекрат на тр правоотн.Те представл юрид факти, предвидени в хипотезата на тр правни норми, с настъпв на к’ в обект действит се свързват опред правни послед.В едни случаи за стр възн само правото да прекратят тр правоотн.В др случаи обаче възн не само право, но и задълж за работодат да прекрати тр правоотн (когато р/с е лишен с присъда или по админ път от правото да упражн съотв дейност/професия).В трети случаи основанието представл опред юрид събитие, к’ неизбежно води до прекрат на правоотн.При прекрат на тр правоотн, стр тр да уредят редица ? от имущ х-р.Работодат е длъжен да оформи прекрат, като изв вписване в тр книжка на р/с, посочвайки основ за прекрат и срока, к’ се признава за тр стаж. Тр дог представл найй-често срещаното основание за възникв на тр правоотн и по тази причина най-пълна е и нормат уредба, касаеща прекрат му.Тя се прилаг и в случаите, когато тр правоотн възн в р-тат на конкурс. Оснво за прекрат на тр правоотн се разд на сл.групи: 1)общи основания; 2)прекрат на тр дог от страна на р/с с предизв; 3)∞ без предизвестие; 4)прекрат от стр на работодат с предизв; 5) ∞ без предизв; 6) ∞ с/у уговор обезщет.

Към 1)-чл. 325-обединява мн разнородни основания.Най-често-прекрат по взаимно съгласие.То в случая означ, че и 2те стр желаят пр връзка м/у тях да престане да съществува вбъдеще.Волята тр да бъде изявена категорич и безусл задължит в писмена форма. Всяка 1 от страните може да поеме инициативата и да отпр предлож за прекрат до отср страна. Не е задължит предлож да бъде мотивирано.Според КТ стр, до к’ е отпр предлож, тр да вземе отнош по него и да уведоми за това отср страна. Тези задължения тр да бъдат изпълн в 7-дневен срок от получ на предлож за прекрат на дог. Ако стр, до к’ е отпр предл не отг в този срок се счита, че то не е прието. Към 2)реглам в чл. 326-р/с може едностр да прекрати тр дог с предизв по работодат. Предизв за прекрат- волеизявл, напр в писмена форма, к’ вкл опред срок, след изтич на к’ тр дог се прекрат. Продълж на предизв е раз в завис от това дали се прекрат срочен или безср тр дог. При срочните срокът е 3 мец, но не повече от остатъка на срока на дог. При безср срокът е 30 календ дни, освен ако не е предвидено в КТ по-дълъг срок, но не повече от 3 мес.Срокът започва да тече от деня, следващ неговото получаване. Предизв може да бъде оттегл от р/с ако той съобщи за това едновр или преди неговото получаване.То може да се оттегли и в по-късен етап, но със съгл на работодат. Р/с е длъжен да спази целия срок на предизв, защото в против случай дължи обезщет на работод, к’ е в р-р на брутното мес тр възнагр за неспазения срок на предизв. Към 3)-субект право на р/с да прекрати тр дог, но без да дължи предизв, но като се позове на някое от основ, посоч в разпоредбата. Основан са изчерпат посочени. Те могат да бъдта групир по сл начин: - основ, при к’ причината за прекрат на тр дог е свърз с поведението на работодат (забавяне на заплати); -интереси на р/с, на к’ законът дава предимство; - когато р/с не може да изпълн възл му работа поради заболяване и работодат не му осиг др подх работа.

Прекрат се осъш с едностр писмено волеизявл на р/с. Необх е то да бъде мотивирано и да се посочи точното зак основ. Ако работодат поиска, раб е длъжен да предост и необх докс, к’ удостовер настъпв на съот обстоят. Към 4)-Чл. 328-правото на работодат едностр да прекрати тр дог с предизв до р/с като се позове на някое от изчерпат изброените основ в разпор, т.е. изисква се: - писмено предизвестие; -конкр основание- оснво могат да бъдат групир в 2 осн гр в завис от това коя от стр е причина за прекрат:+основ, при к’ причината за прекрат е св с работодат: закриване на предпр/част от него; съкращ на щата, намал обема на работа и др.; +причини, свърз със самия р/с: липса на качества за изпълн на работата; не притеж необх клавилиф и др. Към 5)-чл. 330 от КТ и се изв с едностр волеизявл, оформено като работодат, при к’ той се позовава на някое от изчерпат изброените основ. Те са св с повед на р/с. Р/с е задърж за изпълн на присъда; когато е лишен с присъда (по администр ред от правото да се упражн опред проф дейност)
Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.