Начало на реферати

Право25.Трудовото правоотношение

Трудовото правоотношение възниква тогава, когато работникът и служителят предоставят на работодателят раб.сила црез полагане на жив труд. То е конкретно индивидуално отношение, нормирано от законодателството. Съдържанието му представлява съвкупност от права и задълж.на работодателя и на раб.или служителят. Трудовото правоотношение е двустранно отношение м/у работника и работодателя. За двете страни възникват насрещни права и задължения. То е лично правоотношение. Единствен носител на раб.сила, която представя на работодателят е работникът. Трудовото правоотн.,от гледна точка на обема на правата и задълженията на неговите страни, е сложно правоотн. Всяка една от страните има повече от едно право и едно задължение. Трудовото отношение евъзмезно правоотн. За полужения от раб.труд работодателят му дължи възнаграждение. Съществуват 2 вида правоотн. - въз основа на избор и въз основа на конкурс. Избор се провежда когато длъжноста е свободна или предстои да бъде свободна, а също и при продължително отсъствие на служителя, заемаж изборната длъжност. За избран се смята кандидатът, получил най-много, но не по-малко от половината гласове на учавствалите в гласуването. Трудовото правоотношение възниква от момента на обявяване на кандидата за избран. Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на избраното лице на работа. Постъпването на работа трябва да бъде удостоверено писменно. Конкурс може да се провежда за всяка длъжност, освен за длъжност, за която е предвидено да се заеме въз основа на избор. Конкурсът може да се обявява само в случаите, когато длъжността е свободна или престои да бъде освободена, а също и при продължително отсъствие на лицето, което цзаема длъжността, за времето до завръщане на работа. Конкурса се обявява с писмена заповед от работодателя чрез цент. Или местния печат. Конвкурсът се провежда от кумисия назначена от работодателя.в съставът се вклучват съответни специалисти. Конкурсната кумисия е длъжна да проведе конкурса по обявения начин. Нейната задача е да оценява кандидатите от към профис.подготовка, но и др.качества, необходими за заемането на длъжността. След преключване на конкурса кумисията класира на 1, 2, 3 и т.н.място само успешно издържалите конкурса. Трудовота правоотнош. Се очредява с лицето, класиранво на 1 място. То възниква от деня, в който е получено съобщението за резултат от конкурса.


26.Трудов договор

Трудовият д-р е двустранно съглашение м/у раб.или служ.и работодателя. За всяка една от страните възникват насрешни права и задължения. чрез трудовият д-р раб.предоставя трудовата си сила на работодателя. За сключване на трудов д-р е необшодимо съвпадения на насрещните волеизявления т.е. на раб.и работодателя, тъй като страните са равнопоставени. Отсъствието на съвпадение на насрещните волеизявления прави невъзможно сключването на трудовия д-р. В зависимост от времетраенето тр.д-ри се сключват: за неопределено време или за определен срок. Срочните тр.д-ри могат да бъдат сключени: за определен срок който не може да бъде по-дълъг от 3г; до завършване на определена работа; за заместване на друг раб.или служ.; за работа на длъжност която се заема с конкурс- за времето докато бъде заета въз основа на конкурса. Когато в трудовият д-р не е посочено изрично неговото времетраене, той се смята за сключен за неопределено време. Предназначението на трудовият д-р със срок на изпитване е да се провери годноста на раб.или служ.с оглед изискванията на работата, която ще извършва както и да се установи дали работата е подходяща за раб.или служ. По своята правна същност този д-р е представителен д-р тъй като окончателното сключване на тр.д-р, било за неопределеновреме или за определен срок, зависи от показаните качества през времето на изпитване или за удовлетвореноста на раб.от работата. Тр д-р сключен за определен срок може да се превърне в тр.д-р за неопределено време: когато определения срок е изтекъл; раб.или служ.е продължил да работи след изтичане на д-ра 5 или повече работни дни; след изтичане на определения срок не е направено от работодателя писменно възражение за продължаването на раб.или служ.да работи; длъжноста е свободна. Посочените изисквания трябва да бъдат на лице съвкупно за да се превърне срочнията тр.д-р за неопределено време.

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.