Начало на реферати

Право


Възмезден- всеки получава облага( цена ,вещ или право)

Консенсуален –Счита се за сключен с постигане на съгласието..Само за договорите с които се прехвърля вещно право върху недвижим акт се изисква-нотариален акт,тоест договора е формален(чл18 ззд)(при прехвърляне мпс формата е писмена с нотариална заверка на подписите-закон за движение по пътищата)

Комутативен-защото всяка от стрнаите знае още при самото скючване какво трява да престира и какво ще получи като насрещна престация.Но може да бъде и алеаторен

От този момент страните са обвързани.Всяка е „длъжна да” даде” нещо на другата за да се освободи от обвързаност.В това се състой облигаторното действие на продажбата.Но продажбата има и вещно действие.Собственоста респективно продаденото право преминава попринцип върху купуача по силата на самия договор.

Съществен елементи на договора за продажба.Предмет-това са вещи и права.Първо това са вещите движими и недвижими като енергията е преравнена към движимите вещи .Всички вещи могат да бъдат предмет на продажбата.Най-важно деление на елементите за продажба е това на индивидуално определени и родово определени.При тези два вида е различен момента на преминаване на правото на собственост.При индивидуалните вещи със съгласието а при родовите –след индивидуализацията на вещта.При продажба на бъдеща вещ е налице договор с отлагателни условия-до възникването на вещта договора не действа.Освен вещи могат да се продават и ПРАВА-които моат да са облигационни,вещни(право на строеж на надстрояване),продажба на вече открито наследство(представляващо съвкупност от права ,задължения,и фактически с-я),нематериални права(продажба на авторски права)Вещи изключени от гражданския са тези посочени в чл18 от конституцията и при тях под дефиниция е допустима промяна на собственика.Преминаването на собствността или на риска не настъпва автоматично по силата на договора в следните категории случаи-А-при родовоопределени,бъдещи ,алтернативно определени вещи.;

Б-при продажба с отлагателно условие;В-при продажба на чужда вещ/

При родовоопределени вещи трябва да отпадне неопределеността.Това става по взаймносъгласие м/у страните или чрез предаване,Така вещите се индивидуализират.При бъдещи вещи собствеността преминава след създаването на вещта ако е индивидуално определена.При родовоопределени –след индивидуализирането им(съгласие или предаване)С преминаването на собствеността преминава в/уу купувача –новия собственик и риска от случайното погиване или повреждане на определната вещ която е купил.Освен ако друуго не е било уговорено.


22-1.Договор за наем

С договора за наем наемодателят се задължеве де представи на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателя да му плати определена цена. Задълженията на наемодателя са сновно 3. Той трябва да предаде наетата вещ да я поддържа през наемния период и да обезпечи спокойното и ползване. От своя страна, наемателя има също 3 задължения - Да плаща наемната цена; да пази наемната вещ; да си служи с нея като добър стопанин; да върне веща след прекратяване на наемният договор. Прекратяване на наемните отношения може да стане по взаимно съгласие, с изтичане на наемния срок, с предизвестие от едната страна на другата, при погиване на веща, както и с едностранно волеизявление от изправната до неизправната страна.


23.Договор за поръчка

С договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последните действия. Основното задължение на довереника е да изпълни възложените му правни действия. Договорените действия трябва да се извършат с грижата на добър стопанин, да се опази имуществото, получено във връзка с поръчката. При изпълнението довереникът трябва да се съобрази с допълнителните нареждания на доверителя. Довереникът трябва да извърши лично поръчаните правни действия. Отклонение от това изискване е възможно, ако има изрично овластяване за това доверителя. Довереникът, който не е имал право да се замести, отговаря за действията на заместника като за свои. Ако не е предвидено заплащане на възнагражзение и за испълнението на поръчката не са направени разходи и не са причинени вреди на довереника, договорът е едностранен и за доверителя не възникват задължения. Възнаграждението се дължи, само ако е договорено. С това гоговорът се превръща във възмезден и двустранен.


23-1.Договор за изработка

С договорът за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо съгласно поръчката на другата страна, а последната - да заплати възнаграждение. Страни по договора са поръчващият и изпълнителят. Изпълнителят е длъжен да изработи договореното без отклонение от поръчката, така че да да е годно за предвиденото в договора предназначение. Изработването поначало става с материали, средства, инструменти и организация на изпълнителя. Той не е длъжен да изработи дължимото с личен труд, освен ако договорът не е с оглед на неговата личност. Той може да възложи на други лица изпълнението частично или изцяло. Изпълнението трябва да е точно, да съответства на поръчката. Понеже компетентен е изпълнителят той е длъжен да прегледа проекта и ако е неосъществим или има неточности и непълен, трябва да предупреди поръчващия. В противен случай изпълнителят няма право на възнаграждение и дължи на другата страна обещетение за причинените и вреди. Ако въпреки предопреждението поръчващия настоява за изпълнение, изпълнителят може да се окаже от д-ра. Изработването трябва да стане с договорен срок. Поръчващият може да проверява изпълнението на д-ра в всяко време и ако стане ясно, че изпълнителят няма да може да извърши работата в срок или по надлежния начин поръчващият може да развали договора и да претентира за обещетение по общите правила. След като е изработил договореното, изпълнителят е длъжен да го предаде на поръчващия. Едва с предаването изпълнителят се освобождава от задълженията си, а собственоста и рискът за изработването преминават в/у поръчващият. Задълженията на поръчващият са 3. Той трябва да окаже необходимото съдействие на изпълнителя. Да приеме изработената съобразно договора работа. Да заплати възнаграждение за приетата работа.

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.