Начало на реферати

Право


-пълно неизпълнение на задълженията-длъжникът е в невъзможност да изпълни и затова е виновен и той самият.За кредитора остават правата да иска пълно обезщетение за вредите ;застрахователната сума която евентуално ще се получи за погиналата вещ;да не престира насрещнодължимото;да развали договора.

-частично изпълнение-когато длъжникът не е изпълнл всичко

Невиновно неизпълнение на задълженията-понякога неизпълнението на задълженията се дължи на причини,които длъжникът не би могъл да предотврати със собствени сили.Последиците от невиновната невъзможност за :1-задължението се погасява;2-рискът от погиване а вещта,а той се понася от-едностранните договори-от кредитора,при двустранните договори-страната чиято престанция е станала невъзможна.

19.Отговорност при неизпълнение на задълженията .Забава на кредитора.

Кредиторът е страна ,която притежава само права в облигационното отн-е.За забава можем да говорим когато едно задължение не е изпълнено в срок.Кредиторът изпада в забава,когато неоснователно откаже да приеме изпълнението на длъжника.Кредиторът изпада в забава и когато не окаже необходимото съдействие.Последиците са :

1-рискът преминава в/у кредитора,а ако и акодлъжникът е бил в забава ,той се освобождава от нейните полседици

2-когато престанцията е за предаване на нещо,длъжникът може да го предаде на съхранение на място,определено от районния съд,като пари ,ценни книжа и т.н.

3-ако престацията няма за предмет предаването на нещо,длъжникът може да се откаже от договора и да иска обезщетение за необходимите разноски,направени поради забавата на кредитора.


20.Обезпечаване на вземането.Привилегии и поръчителство.

Привилегиите за едно вземане могат да произтичат от закона или по силата на сключен м/у страните договор,а също и с участието на трето лице-поръчителство.

Поръчителството е договор,по силата на който едно трето лице(поръчител)се задължва към кредитора по едно облигационно отн-е,да отговаря за изпълнението на неговия длъжник.Поръччителството е формален договор.Освен това съглашението притежава белезите на едностранен договор.Поръчителят може да противопостави на кредитор всики възражения,принадлежащи на длъжника,както и да направи прихващане с вземане на длъжника към кредитора.

Действителността на договора за поръчителстео е свързана със съществуването на вземането,което означава ,че той има акцесорен х-рл

Поръчителството може да съществува само за действително задължение.То може да се поеме и за бъдещо и за условно задължение.

Поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник.Поръчителството се погасява ,когато поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи правата му.

Привилегията е призната от закона облага за едно вземане,по силата на която то се удовлетворява с предпочитание.В зависимост от обекта,в/и който се разпростират те биват общи и специални.

Общи-група 1-Вземанията на работници и служители,произтичащи от трудови отн-я и вземания за издръжка.Група 2 Вземанията на държавата ,освен тези за глоби.

Специални-група 1 –Вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение.група-2-Вземанията на държавата за данъци от определен имот или за моторно превозно средство.група-3-Вземанията ,обезпечени със залог или ипотека.

Група -4-Вземанията заради които се упражнява правно на задържане

Общите привилегии дават на кредитра право на удовлетворение от цялото имущество на длъжника,а специалните създават предпочитание при удовлетворяване от цената на конкретно определена цел


22.Договор за продажба.Опредление и действие

Това е съглашение между две страни по силата на което едната страна наречена продавач се задължава да прехвърли на др страна-купувач собственоста на една вещ или друго право срещу цена която купувача се задължава да плати.Страни по него могат да бъдат физически и юридически лица.Правниата характеристика на договора е следната

Двустранен-от него възникват права и задължения в полза и и в тежест и на двете страни.На продавачът А-да прехвърли собствеността;Б –да предаде вещта.На купувачът-А-да заплати цена;Б Да получи вещта

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.