Начало на реферати

Право


Видове.1-Възмездни(двете страни получават облага) и безвъзмездни договори(едната страна получава облага); 2-Едностранни и Двустранни

При едностр.престацията е в тежест само на едната страна,при двустранните-двете страни имат задължения.Двустранните договори за винаги възмездни

3-Комуникативни(облагата която страните ще извлекът е предварително опредлена .напр-покупко-продажба;наем;заем;изработка) и Алеаторни(несигурна облага);

4-Консенсуални и (достатъчно е страните да постигнат съгласие) и Реални(необходимо постигането на съглсие по предмета на договора и предаване на вещта,която съставлява този предмет);5-Формални (съгласието трябва да е в писмена форма) и Неформални(пораждат своето д-вие още в момента на постигане на съгласие)

6-Ненаименувани-представиел е предварителният договор.;7-Договор в полза на трето лице.Едно лице обещава пред друго,че ще извърши действия в полза на треъто лице.При тези отн-я страните се наричат- промитент и стипулант,а третото лице-бенефициер.

В договора са включени съществени(без тях склюване на договора е невъзможно),несъществени(уговорки относно съдържанието на договора извън постигнатото съгласие по неговите съществени усл-я) и обичайни условия.


17.Изпълнение на задълженията

Доброволното осъществяване на задълженията ,произтичащи от облигационната връзка е целта и общественото оправдание за нейното съществуване.Именно това доброволно осъществяване на дължимата престация определяме като изпълнение.Всяка страна трябва доброволно да изпълнява задълженията си и да не пречи на другата.С изпълнението интересите на кредитора се удовлетворяват и длъжникът се освобождава от положението на обвързаност спрямо кредита.Принципът на изпълнението на задълженията е скрепен със съответни нормативни граници.Ефект на изпълнението в някои случаи може да се постигне и без да се престира на кредитора или на представителите му-престира се на трето лице.Изпълнение на т.нар.”мним кредитор”ще има например,когато пощите изплащат запис на лице,което е подправило чуждия паспорт.Тогава истинския кредитор ще има правона иск срещу лицете получило изпълнението.

Точното престиране съставлява предмет на изпълнението.Да се изпълни точно означава ,длъжникът да престира на кредитора онова,което му дължи по сила на облигационната връзка.Изискването за точно престиране включва изадължениетоза престиране в точно определено време.Изискуемостта на задълженията настъпва с изтичането на срока,ако страните са уговорили срок.

Законови предпоставки за осигуряване на едновременно изпълнение-длъжникът,който има срещу кредитора си изискуемо вземане може да откаже да изпълни задължениет си,докато кредиторът не изпълни своето.В такъв случай ответникът се задължава да изпълни едноврменно с ищеца.

Местоизпълнението се определя от паричните задължения;при задължение да се даде определена вещ;във всички останали случаи

Законът установява и че разноските по изпълнението са в тежест на длъжника ,както и доказването на надлежността на изпълнението ,при положение че възникне спор за това..


18.Неизпълнение на задълженията.

Неизпълнението на длъжника може да е породено от причина,за която тои отговаря и от причина за която той не е отговорен.Това определя и двете форми на неизпълнение в зависимост от вината на длъжника-виновно и невиновно неизпълнение.

В зависимост от степента и н-на на изпълнение на престацията ,неизпълнението може да бъде:пълно ,неточно.(частично,лошо,забавено)

Неизпълнение по вина на длъжника-неизпълнението на влъжника е виновно ,когато длъжникът не е положил необходимите усл-я за изпълнението на своето задължения.

-забавено изпълнение-когато не е било осъществено при настъпване на неговата изискуемост.

-лошо изпълнение-когато длъжникът престира нещо,което в качествено отн-е не съответствс на дължимото..Кредиторът има право сам да отстрани недостатъците за сметка на длъжника;да иска пряко изпълнение;да иска отбив от цената на вещта

Право facebook image
Публикувано от: Димитър Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.