Начало на реферати

Право на парични обезщетения за временна неработоспособност


Право на парични обезщетения за временна неработоспособностПаричното обезщетение представлява парична престация (цената или възнаграждението, платено или дължимо, определено в пари, стоки или услуги, това което има да се дава), която осигурява организирано заплащане на осигуреното лице за да възмезди в съответна степен загубения доход от трудова дейност поради невъзможността то да извърши трудова дейност и да получи от нея доходи.

Придобиване правото на парични обезщетения за временна неработоспособност е свързано с редица условия в зависимост от вида на настоящия осигурен социален риск.

Временната неработоспособност може да бъде причинена при настъпването на осигурените социални рискове общо заболяване, трудова злополука и професионално заболяване.

За придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност е необходимо наличието на редица предпоставки:

  1. Наличие на осигурително правоотношение за съответния осигурен социален риск

  2. Наличие на настъпил осигурен социален риск, даващ право на парично обезщетение за временна неработоспособност (общо заболяване, трудова злополука и професионално заболяване).

  3. Разрешен с болничен лист отпуск за временна неработоспособност от органите на медицинската експертиза (лекуващ лекар и лекарска консултативна комисия-ЛКК). С болничния лист се установява и удостоверява заболяването и причинената от него временна неработоспособност. С него се удостоверява и времето за което на осигуреното лице се разрешава отпуск за временна неработоспособност.

  4. Наличие на минимален осигурителен стаж.

Изискването на закона за наличието на осигурителен стаж преди настъпването на осигурения социален риск за придобиване право на парично обезщетение е поставено в зависимост от вида на настъпилия осигурителен социален риск и възрастта на осигуреното лице.

Правото на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване възниква при наличието на най-малко 6 мес. осигурителен стаж на осигурените лица над 18 год. Без значение е дали този 6 мес. осигурителен стаж е придобит без прекъсване или с прекъсване. Ако лицето няма 6 мес. осигурителен стаж при настъпване на временна неработоспособност поради общо заболяване същото не се лишава от правото на отпуск за временна неработоспособност, но парично обезщетение не му се дължи. Този период от време му се зачита за осигурителен стаж. За лицата ненавършили 18 год. възраст не се изисква наличието на осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване.

Право на парични обезщетения за временна неработоспособност facebook image
Публикувано от: Панчо Йорданов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.