Начало на реферати

Право на ес21.Общ съд.Състав.Правомощия, производство.ОС е създаден; съгласно ЕЕА (започва да действа през 1989г.), като съд от първа инстанция с компетентност първоначално да разглежда определени видове искове или производства в областта на конкуренцията. В последствие се прехвърлят преките искове, заведени от ф и юл, а съгласно Маастрихтския договор се предоставя и компетентност по дела, заведени от държава- членка и инститтуция на ЕС. Договорът от Ница му предоставя преюдициална компетентност и др. Общият съд осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на ДФЕС. Устава на Съда на ЕС и собствените процесуални правила (Правилник). Общият съд включва поне по един съдия от държава-членка, които се избират измежду лица, чиято независимост е извън всякакво съмнение и се назначават по общо съгласие за срок от 6 години от правителствата на държа­вите- членки. Те избират свои председател за срок от 3 години. Към общия съд няма генерални адвокати, но в ограничен брой случаи всеки съдия може, да изпълнява функциите на генерален адвокат. Секретаят на Общия съд се назначава за срок от 6 години.

Общия съд заседава: Еднолично; В тричленен състав; В петчленен състав (наречен Голям Състав), включващи всички съдии в специални случаи.

Юрисдикцията на Общия съд обхваща: преглед за законосъобразност на актовете на инстанциите и ЕЦБ; искове срещу бездействие на институциите и ЕЦБ; искове за обезщетения за вреди; производства относно правото на интелектуална собственост; спорове между служители (персонала) и институции на ЕС и др.

Правилника на Първоинстанционни съд урежда процедура подобно процедурата на ЕС. След приетите през 2006г. изменения на Правилника за ускоряване на производството (въвеждането на ускорена процедура, скъсяване на срока за започване на производството и използва­нето на съвременните средства за компетенции, опростяване на правилата за продължаване на сроковете и др.) значително се подобряват процедурата и производството като цяло. Исковата молба за бързо производство трябва да бъде поддадена заедно с основната искова молба, но като отделен документ. Решенията на Общия Съд не са окончателни, а подлежат на обжалване пред втората инстанция- Съда на ЕС. Съдът на ЕС може да ги върне за преразглеждане от Общия съд, но може и сам да ги реши.


22. Съд на публичната администрация. Съгласно договорът от Ница предвиждащ създаването на особени юрис­дикции, които като първа Инстанция да разглеждат определени искове или производства по специални дела, през 2004г. се създава Съд на публичната администрация от Съвета.

Членовете на Съда за публичната администрация (СПА), са лица, при­тежаващи необходимата за тази длъжност квалификация. Те са 7 съдии назначавани за 6 години от Съвета По препоръка на Комитет (съставен от бивши съдии на Съда на ЕС). От съдиите се избира председател за срок от 3 г.

Със съгласието на Съда на ЕС и с одобрението на Съвета, Съда за публична администрация приема свой Правилник.

Разпоредбите на Договора на Съда на ЕС , освен ако не е предвидено друго се прилагат и по отношение на Съда за публична администрация. В качеството си на първа инстанция Съдът на публичната администрация където му е предоставена юрисдикция разглежда спороветете между инстанциите на ЕС и техните служители, както и споровете между органите или агенциите с техните служители.СПА заседава: еднолично (само от един съдия); състав от трима съдии; състав от пет съдии; в пълен състав.Процедурата включва: писмено производство; внасяне на искова молба; предоставяне на защита от ответник; разглеждане на възможността за приятелско разрешаване на спора; постановление на решение; обжалване на решението пред Общия съд в срок от два месеца; Общият съд приема решение, с което се преразглежда решението на СПА; Решението на Общия съд може да бъде преразгледано от Съда на ЕС (макар и в изключителни случаи). Решенията на СПА могат да бъдат обжалвани за законосъобразност.

Право на ес facebook image
Публикувано от: Калина Тодорова

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.