Забравена парола?
Начало на реферати

Право на ес14. Европейска комисия е институция, която представлява и защитава интересите на ЕС като изпълнителна власт в ЕС. Тя е двигателят в институционалната система като инициатор на законодателния процес. Осъществява на практика политиките, програмите на ЕС, носи отговорност за въвеждане в действие на решенията на Съвета на министрите и ЕП. ЕК изразява общия европейски интерес на практика поради което е включена в институционалната рамка на ЕС. ЕК представлява Комисия, включваща председател, Министър на Външ. Работи на ЕС, Зам. Председател на ЕС и Комисари по един от всяка държава-членка. ЕС след необходимите консултации с квалифицирано мнозинство предлага на ЕП кандидат за Председател на ЕК. ЕП избира кандидата на ЕК с мнозинство от неговите членове. Председателят на комисията определя насоките на работа на ЕК, взема решения за вътрешната организация с цел да осигури съгласуваността, ефективността и колегиалността в работата им, назначава Зам. Председатели измужду членовете на Комисията. Председателят на комисията разпределя политиките сред комисарите като отговорност. Решенията на ЕК се приемат с обикновено мнозинство на членовете на Комисията. ЕК има 4 основни правомощкия: 1. Да предлага закони на Парламента и Съвета. 2. Да управлява и въвежда политиките на ЕС и бюджета на Съюза. 3. Прилагане на Европейското законодателство. 4. Да представлява ЕС в международните отношения.


15. Европейска Централна Банка. е създадена през 1998 г. съгласно договора на ЕС за да въведе и управлява новата валута, като извършва обменни операции и осигурява гладкото функциониране на Финансовите операции. ЕЦБ е отговорна за очертаване и въвеждане на икономическата и монетарната политика на ЕС. За да изпълнява своята роля ЕЦБ работи с европейската система от централни банки, която включва всички страни-членки. Не всички от тях са участнички в така наречената Евро-зона и техните центр. Банки и заедно с ЕЦБ съставляват евросистема. ЕЦБ работи напълно независимо. ЕЦБ в близко сътрудничество с НЦБ подготвя и въвежда решенията, които се предприемат от органите за вземане на решения в Евро-системата – Управителния съвет, Изпълнителния съвет и Съветът по общи въпроси. Една от задачите на ЕЦБ е да поддържа стабилност на цените в Еврозоната като запазва на еврото покупателната способност. Това означава, ЕЦБ да държи инфлацията под контрол. ЕЦБ прави следното: контролира предлагането на пари, наблюдава ценовите тенденции и преценява риска за ценовата стабилност в еврозоната.Контролът на предлагането на пари включва установяването на лихвени проценти в еврозоната. ЕЦБ има юридическа правоспособектност. Органи за вземане на решения са: Съвет на управителите и съвет на директорите.


16. Европейска Сметна Палата е институцията, която осъществява финансовия контрол (ревизия). СП действа съгласно разработения и приет от нея вътрешен правилник, но одобрен от Съвета. Съставът на СП е равен на броя на държавите- членки. Той се състои от по един гражданин от тях. Членовете на СП се избират измежду лица, които са или са били в състава на съответните контролни органи на държавите – членки или които притежават специална квалификация за тази дейност, а пълномощията им се прекрастяват при редовна подмяна на състава, доброволна уставка, освобождаване от длъжност по решение на съда. Председателят на СП се избира измежду членовете за срок от 3 г. См.П е независима или свободна да прави график на своята одиторска дейност, както и да преценява до колко публични да бъдат нейните доклади и становища. СП разполага с над 550 души квалифициран персонал, от които 250 са одитори, които са разпределени в одиторски групи. Одиторите правят проверки в институциите на ЕС, държавите-членки или в държавите, получаващи помощ от ЕС. Основната функция на СП е да проверява дали бюджета на ЕС е изразходван правилно, законно и коректно. За да изпълни своите задачи, СП преглежда документацията на всяка организация, която има приходи и разходи. Една от основните функции на СП е да помага на бюджетните власти, като всяка година им представя отчети за предходната година. Контролната дейност на СП се разпростира както в/у бюджета на ЕС, така и в/у дейността на ЕС по отпускане на кредити и заеми.


17. Съвещателни органи, икономически и социален комитет – се състои от представители на организации на работодателите, на работниците и други представители на гражданското общество, вкл-що представители от социално-икономическата, гражданската, професионалната и културната сфера. Членовете на ИСК не превишават 350, назначават се за срок от 5 год.с европейско решение прието от СМ. ИСК избира измежду своите членове представител и бюро за срок от 2до5 г.Свиква се от председателя по искане от ЕП, СМ, ЕК, по собствена инициатива. 3 осн.задачи: да съветва съвета, комисията, ЕП, по тяхна молба или по собствена инициатива, да стимулира гражд-то общество, да бъде активно в процеса на формиране на политиките на ЕС, да засилва ролята на гр-то общ-во в страните, които не са членки на ЕС, и да спомага на учредяването на консултантски структури.Чл.на комитета работят повече от своите собствени страни,като формират 3 групи за представителство на работодателите, работниците и други различни икономически социални интереси.Групата на работниците преставлява всички категории за заетост- от физически до управленски труд.Членовете се попълват от националните профсъюзи.3-тата група представлява щирок кръг интереси:нестопански орг-ции,малък бизнес, фермерски асоциации,занаятчии и други проф-ни орг-ции, потребителски и прородозащитни организации. Комитет на регионите-е създаден 1994г..представител е на регионалните местни власти, които са на изборна длъжност в местната или в регионалната власт, или са политически отговорни пред избора на орган.Броят на КР не превишава 350.Чл-те му се назначават за 5г.Измежду тях се избира представител и бюро за срок от 2,5год.КР може да бъде свикан по искане на ЕП, съвета на министрите, ЕК и по собствена инициатива.На КР за даване на становище по искане от ЕП, СМ или ЕК му определя срок, който не може да бъде по-рано от един месец.Ролята на комитета на регионите е да отразява местните и регионалните интереси по отношение на законодателството на ЕС. Това става с изразяване на мнения по всички предложения на комисията.Чл-те на комисията са групирани в спец-ни комисии,чиято работа е да подготвят пленарните заседания.6 комисии:за териториална политика на сближаване, икон.исоц.политика,за устойчиво развитие, за култура и образование, к.по конституционни въпроси и европейско управление и за външни отношения.Кна регионите е създаден като средство за приобщаване на регионите в процеса на вземане на решения в ЕС.

Право на ес facebook image
Публикувано от: Калина Тодорова

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.