Начало на реферати

Право на ес11.Европейският парламент е считан за най-демократичната институция на ЕС, тъй като в него пряко са представени народите на държавите членки и в него се чува гласът на народа на ЕС, той е директно избираема законодателна институция на ЕС. На първо място в институционната рамка на съюза се включва ЕП. С европейският акт приет по инициатива на ЕП се определя статута и основните условия за упражняване на функциите на неговите членове. Депутатите в ЕП се избират във всеобщи преки избори от европейските граждани във всяка държава членка със свободно и тайно гласуване за срок от 5 години. Броят на членовете на ЕП не надвишава 736. Дейността на ЕП и неговите структури се организира и ръководи от Председателя на ЕП, който се избира от пленум за срок от 2,5г. ЕП провежда 1 сесия годишно, като по правило се открива във втория вторник на м.март. Работата на Парламента се разделя на два основни етапа: 1.Подготовка за пленарни заседания. 2. Провеждане на пленарни заседания. Парламентът осъществява 3 основни дейности: 1.Поделя със съвета законодателни правомощия. 2.Осъществява демократично наблюдение на всички институции на ЕС и най-вече на комисията. 3.Поделя със Съвета правомощия в/у бюджета на ЕС и затова има поглед в/у разходите на ЕС. ЕП приема решения с абсолютно мнозинство от гласувалите депутати. ЕП може по искане на ¼ от членовете му да сформира временна анкетна комисия, която да разследва предполагаеми нарушения или случаи на лошо администриране при прилагане на правото на ЕС.Контролираща функция: избира нов състав на комисията; комисията е политически отговорна пред парламента, който може да наложи вето и да поиска оставката на целия и състав. Парламентът упражнява контрол,като редовно прави преглед на докладите на комисията. Парламентът наблюдава работата на съвета: Е-те депутати редовно отправят писмени и устни запитвания; осъществява демократичен контрол,като разглежда петиции на граждани и създава временни комисии. Правомощията на ЕП за приемане на бюджета преминава през следните етапи: предварителен проекто бюджет, който е отговорност на ЕК; съветът въвежда изменения в проекта и създава проекто бюджета, който се предлага на парламента не по-късно от 5 октомври; парламентът разполага с 45 дни , за да даде становище; съветът взема окончателно решение на предложените от парламента промени в задължителните разходи; парламентът може да въведе изменения в тези промени и да приеме бюджета или да го отхвърли с мнозинство от две трети от всички депутати. Контролът по изпълнение на бюджета се извършва на всички етапи от бюджетната процедура.12. Европейски съвет – е висша инстанция, която дава необходимия импулс за неговото развитие и определя неговите общи политически насоки и приоритети. В римския договор Есъвет не е предвиден нито като институция нито като орган,който да взема висши политически решения.

ЕС се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите членки, Председателя на ЕС и представителя на комисията. Министърът на Външ.Р. участва в работата на европейският съвет. ЕС приема с обикновено мнозинство своите процедурни правила. ЕС се свиква всяко тримесечие от Председател. Председателят на ЕС изпълнява значима дейност за съгласуване и решаване на актуални проблеми както с държавните и правителствени ръководители, така и с гъвкавото взаимодействие с Председателя на Комисията, Съпредседателят на ЕП и другите институции и органи на ЕС. ЕС приема своите решения с консенсус, освен случаите, за които е предвидено друго. ЕС приема с квалифицирано мнозинство – решение относно председателството на съставите на съвета.Решение, с което се установява списъка със съставите на съвета. С участието си в ЕС на държавите и правителствени ръководители на държавите членки, с импулсите, които дават за бъдещо развитие на ЕС, на практика се определят общите политически насоки на Европейската интеграция. ЕС не разполага със собствен секретариат, а ползва този на Съвета на министрите, разположен в Брюксел.13: Съвет на Европейския съюз. Съветът е институция, която е гласът на правителствата на държавите членки. Той изпълнява съвместно с ЕП законодателна и бюджетна функция,както и функции по определяне и координиране политиките на ЕС. Разработва и приема с обикновено мнозинство свой вътрешен правилник. Съветът е съставен от един представител на всяка държава-член на ниво министър, независимо от броя на формациите, в които се променя. Съществува само един съвет, но в зависимост от областите функционират 9 съвета. 1.Общи въпроси и външни отношения. 2. Икономически и финансови въпроси. 3. Правосъдие и вътрешни работи. 4. Заетост, социална политика, здравеопазване и въпроси на потребителите. 5. Конкурентноспособност. 6. Транспорт, телекомуникации и енергетика. 7. Селско стопанство и риболов. 8. Околна следа. 9. Образование, младежта и културата. Срещата на външните министри, която се провежда поне веднъж месечно с изключение на м.август се нарича Съвет по общите въпроси. Представителството на съвета се осъществява на ротационен принцип за 6 месеца. ЕС приема европейски решения с единодушие, определящо и правилата на ротация на председателството на различните формати на Съвета на министрите. Съвета взема решенията си по процедурни въпроси с обикновено мнозинство. Правомощия:- 1. Да приема Европейски закони. -2. Да координира общите икономически политики на страните членки. -3. Да сключва международни споразумения на ЕС. -4. Да одобрява бюджета на ЕС съвместно с ЕП. -5. Да развива общата външна политика. -6. Да координира сътрудничеството м/у националните съдебни власти и полицията по въпроси от криминален характер.

Право на ес facebook image
Публикувано от: Калина Тодорова

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.