Начало на реферати

Право на ес


ЕС се създава вдъхновен от волята на гражданите от Европа на които държавите членки предоставят компетенции за постигане на общите им цели. Ценностите са зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, правова държава, закрила на правата на човека. Тази ценностна система е общовалидна за всички държави членки на ЕС, които създават , живеят в общество на плурализъм,толерантност, справедливост, солидарност, равенство и не дискриминация.Цели на ЕС 1. Съдействие за насърчаване на мира

2. Предоставяне на гражданите на ЕС на пространството на свобода, сигурност, правосъдие без вътрешни граници.3. ЕС установява вътрешен пазар, допринася за устойчивото и стабилно развитие на Европа основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, гарантираща пълна заетост и социален прогрес и високо равнище на защита и подобряване на качеството на околната среда.4.Съюзът установява икономически паричен съюз чиято парична единица е еврото.5. ЕС с останалият свят утвърждава и насърчава своите ценности и интереси като допринася за защита на своите граждани.Допринася също така за укрепването на мира сигурността устойчивото развитие на планетата, солидарността и взаимното уважение между народите, справедливата търговия, премахването на бедността и защитата на правата на човека и особено на децата.6. ЕС ще постигне чрез средствата съответствие с компетенциите, които му предоставят договорите.


9.Компетентност на европейския съюз.

ЕС осъществява своята дейност в рамките на обема на компетенции, на които държавите членки са му предоставили в договора. ЕС действа в съответствие със следните основни принципи: Принцип на предоставената компетентност определя границите на компетентност необходими за постигането от ЕС на определените от договора цели. Принцип на субсидиарността за осъществяването на дейност в областите, в които ЕС няма изключителната компетентност, само ако целите не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от държавите членки на централно, на регионално или на местно ниво. Принцип на пропорционалността, Принцип на лоялното сътрудничество. ЕС има изключителна компетентност да определя правилата на – Митнически съюз, установяването на правила относно конкуренцията, необходими за функционирането на вътрешния пазар, парична политика на държавите, опазването на морските и биологични ресурси, обща търговска политика. Упражняване компетенциите на ЕС – посредством своите институции чрез (директиви, регламенти, решения, препоръки, становища).Държавите членки могат да установяват помежду си засилено сътрудничество в области извън изключителните компетенции съгласно условията на договора. Засиленото сътрудничество трябва да има за цел да благоприятства осъществяването на целите на съюза.

Категории компетенции:изключителна-да определя правилата на митнически съюз, правила относно конкуренцията за вътрешния пазар, парична политика на държавите-членки приели еврото, обща търговска политика, изключителна компетентност има относно сключването на международни договори, когато това е предвидено в законодателен акт или свързано с управлението на негова вътрешна компетентност или негов вътрешен акт.Споделени компетенции в следните области:вътрешен пазар, пространство на свобода, сигурност, правосъдие, енергетика, социална политика, защита на потребителите, икон.социално и териториално сближаване.Компетентност за координиране на икон-те политики. В това отношение ЕС може да приема мерки да гарантира координиране на политиките на социалните политики на държавите членки.Компетентност за определяне на всички области общата и всички области на външната политика и сигурността. ОВПС опредлея общите насоки, предприема решения, които определят действията,които следва да предприеме, позициите, които следва да заеме,укрепва системното сътрудничество между държавите членки за провеждането на тяхната политика. Компетенция за осъществяване на действия за координиране: промишленост, култура, опазване и подобряване на чов.здраве, туризъм и гр.защита.

ЕС упражнява своите компетенции посредством своите институции,които приемат правни актове в съответствие с договора за функциониране на ЕС:директиви, регламенти, решения, препоръки, становища.Държавите членки действат съвместно, когато държава членка стане жертва на природно бедствие или терористичен акт.ЕС мобилизира всички средства предоставени от държавите членки.

Засилено сътрудничество могат да проявят държавите членки в области извън изключителните компетенции на ЕС, съгласно условията на договора. Окончателно разрешение за установяване на засилено сътрудничество се приема от съвета, след като той установи, че целите могат да се постигнат от съюза в разумен срок и участват поне 9 държави членки. Засилено сътрудничество се осъществява в съответствие с правото на Европейския съюз, без да засяга вътрешния пазар, икономическото, социално и териториално сближаване.


10. Институционален механизъм на ЕС.Баланс и представителство на интереси.Видове институции и органи.ЕС разполага с единна институционна рамк, която има за задачи:да постигне новите цели,да наложи неговата ценностна система, да служи на неговите интереси,на интересите на неговите граждани и на неговите държави членки.Наред с римските договори през 57г. Се подписва и конвенция относно общите за трите общности- Европ.съд и Евр.парламент, а през 65г.е подписан договор за сливане на трите общности , с което се създава единен институционен механизъм включващ и комисията и съвета на 3-те общности.Съюзът притежава единен институционен механизъм,който осигурява съвместността и приемствеността при дейностите осъществявани с цел да бъдат постигнати неговите цели. Изразът институционен триъгълник се използва в доктрината за обозначаване на единството съставено от ЕК съвета и ЕП. Отношенията между институциите се основават на принципа за институционно равновесие. Видове институции: ЕП- се разделя на два основни етапа: 1.Подготовка за пленарни заседания. 2. Провеждане на пленарни заседания. Парламентът осъществява 3 основни дейности: 1.Поделя със съвета законодателни правомощия. 2.Осъществява демократично наблюдение на всички институции на ЕС и най-вече на комисията. 3.Поделя със Съвета правомощия в/у бюджета на ЕС и затова има поглед в/у разходите на ЕС. ЕП приема решения с абсолютно мнозинство от гласувалите депутати. ЕП може по искане на ¼ от членовете му да сформира временна анкетна комисия, която да разследва предполагаеми нарушения или случаи на лошо администриране при прилагане на правото на ЕС.

Е съвет Скл.през 92г.Маастр.договор Е съвет е определен като особен договор, чиято задача е да дава импулси за развитието на съюза и да предначертава общите политически насоки за това развитие. Дейността на Е съвет се урежда в Лисабонския договор от 2007г. Съвет на Е.съюз- Съветът е институция, която е гласът на правителствата на държавите членки. Той е законодателната дясна ръка на ЕС изразяващ волята на неговите държави членки.Съвместно с ЕП съвета изпълнява законодателна бюджетна функция и функция по определяне и координиране на политиките на ЕС. Е.комисия - ЕК е институция, която представлява и защитава интересите на ЕС като изпълнителна власт в ЕС. Тя е двигателят в институционалната система като инициатор на законодателния процес. Осъществява на практика политиките, програмите на ЕС, носи отговорност за въвеждане в действие на решенията на Съвета на министрите и ЕП.ЕК е най-независимата и необвързана с националните политики и интереси на държавите – членки, тъй като защитава само интересите на ЕС, разглежда се като въплъщение на Е-ската идея..Органи:съдебни-съд и общ съд; консултативни-комитет на регионите(приема вътрешен правилник;може да бъде свикан по искане на ЕП, съвета на министрите, ЕК или по собствена инициатива здаден като средство за приобщаване на ргионите в процеса на вземане на решения в Е съюз)., икономически и социален комитет (състои се от представители на организации на работодатели,на работниците или други представители на гр-ското общество, включващо представители на социално- икономическата, гражданската, професионалната и културната сфера), банкови – европейска система за централните банки, която се управлява от органите за вземане на решения на ЕЦБ; ЕСЦБ – се състои от управителен съвет и изпълнителен комитет; други органи – агенции и фондации са създадени по решение на ЕК или ЕСъвет.

Право на ес facebook image
Публикувано от: Калина Тодорова

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.