Забравена парола?
Начало на реферати

Правно положение на едноличния търговец


представител. Зависимият е служител в предприятието на едноличния търговец, а независимия е друг търговец, който извършва по занятие посредничество. Отношенията между ЕТ и независимия търговски представител се уреждат с договор за мандат и са търговски сделки съгласно чл.1 ал.1 т.4 от ТЗ. Те не се различават от режима на останалите търговски сделки. Зависимият търговски представител може да бъде прокурата, търговски пълномощник и търговски помощник.


V. Наследяване на предприятието на едноличен търговец


Наследяването става по закон и по завещание. Законът за наследството не съдържа особени правила при наследяване на предприятие, затова със смъртта на физическото лице се открива наследството, което включва личното имущество и предприятието на наследодателя. Съгласно чл.60 ал.2 от ТЗ наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието могат да запазят и неговата фирма. Тук наследяването не се различава от наследяването на всяко друго имущество. Единственото условие за продължаване на търговската дейност е наследниците да бъдат вписани в търговския регистър на съда по седалище на фирмата. Ако наследниците не желаят да поемат предприятието няма да има правни последици за преминаването на права и задължения на наследодателя върху неговите наследници. Не поемането на предприятието ще доведе до заличаване на търговеца, в този случай наследниците могат да прехвърлят само отделните активи по общия предвиден за тях ред.

Предприятието на едноличния търговец може да бъде и предмет на завет, т.като чл.15 ал.1 от ТЗ не изключва никоя сделка. Прехвърлителната сделка може да бъде едностранна или двустранна, възмездна или безвъзмездна. Аргумент за приложимостта на завещанието като акт, с който може да бъде прехвърляно предприятие могат да се търсят и в самия институт на завещанието, което е един универсален институт, както и във формулировката на чл.60 ал.2 от ТЗ.


VI. Заличаване от регистъра


Глава Ликвидация не се прилага спрямо едноличния търговец съгласно чл.266 ал.1 от ТЗ ликвидация се извършва след прекратяване на търговско дружество. Тъй като едноличния търговец не представлява отделен правен субект, то след прекратяване на дейността, имуществото на предприятието му остава в патримониума на физическото лице. Затова не

Правно положение на едноличния търговец facebook image
Публикувано от: Росица Вайкова

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.